รายละเอียดหลักสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5 ปี) / Bachelor of Science in Technical Education Program in Civil Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 165 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 128 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกบังคับ 9
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตกเลือก 3
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 128
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 47
33011102 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Statics
3 (3-0-6)
33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1
Mechanics of Materials 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011102 สถิตยศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
33011209 ทฤษฏีโครงสร้าง
Theory of Structure
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33011306 คอนกรีตเทคโนโลยี
Concrete Technology
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33011310 การวิเคราะห์โครงสร้าง
Structural Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011209 ทฤษฏีโครงสร้าง 3 (3-0-6)
33011311 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก
Timber and Steel Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011310 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
33011407 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุก่อสร้าง
Construction Materials Testing Laboratory
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33011412 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
Reinforced Concrete Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011310 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
33012201 ชลศาสตร์
Hydraulics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33012202 ปฏิบัติการชลศาสตร์
Hydraulic Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33012201 ชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33012405 วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
Water Supply and Sanitary Engineering
3 (3-0-6)
33013301 ปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33013302 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์
Soil Mechanics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33013301 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33014201 การสำรวจ
Surveying
3 (3-0-6)
33014202 ปฏิบัติการสำรวจ
Surveying Field Work
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 33014201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33016102 ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง
Construction Techniques Workshop
1 (0-3-1)
33016308 การฝึกงานในสถานประกอบการ
On-the-Job Training
3 (0-40-0)
33016309 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technical Education Pre-Project
1 (0-3-1)
33016408 โครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา
Civil Technical Education Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 33016309 การเตรียมโครงงานครุศาสตร์อุตสาหกรรมโยธา 1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
30021306 การผลิตชุดการสอน
Instruction Package Production
3 (2-3-5)
30023203 การสัมมนาและการฝึกอบรมในองค์กร
Training and Seminar in Organization
3 (2-3-5)
30023304 การศึกษาพิเศษ
Special Education
2 (2-0-4)
30023308 การจัดและบริหารโรงฝึกงานและศูนย์ฝึก
Workshop and Training Center Organization and Management
2 (2-0-4)
30023310 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
Human Resources Development for Industry
2 (2-0-4)
30024302 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน
Guidance and Learning Development
2 (2-0-4)
33011204 กลศาสตร์ของวัสดุ 2
Mechanics of Materials 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011203 กลศาสตร์ของวัสดุ 1 3 (3-0-6)
33011308 การเขียนแบบก่อสร้าง
Construction Drawing
3 (2-3-5)
Prerequisite : 33011101 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา 3 (2-3-5)
33011413 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง
Prestressed Concrete Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011310 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011412 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3-0-6)
33011415 การออกแบบอาคาร
Building Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011310 การวิเคราะห์โครงสร้าง 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33011412 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 (3-0-6)
33012303 อุทกวิทยา
Hydrology
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33012201 ชลศาสตร์ 3 (3-0-6)
33012304 วิศวกรรมชลศาสตร์
Hydraulics Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33012303 อุทกวิทยา 3 (3-0-6)
33013403 วิศวกรรมฐานราก
Foundation Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33013301 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33013302 ปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ 1 (0-3-1)
33014403 วิศวกรรมการทาง
Highway Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 33013301 ปฐพีกลศาสตร์ 3 (3-0-6)
Prerequisite : 33014201 การสำรวจ 3 (3-0-6)
33014404 ปฏิบัติการทดสอบวัสดุการทาง
Highway Materials Testing Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite : 33014403 วิศวกรรมการทาง 3 (3-0-6)
33014405 การสำรวจเส้นทาง
Route Surveying
3 (2-3-5)
33014406 ภาพถ่ายทางอากาศ
Photogrammetry
3 (3-0-6)
33014407 วิศวกรรมขนส่ง
Transportation Engineering
3 (3-0-6)
33015203 เทคนิคก่อสร้าง
Construction Technique
3 (3-0-6)
33015302 การประมาณราคาและข้อกำหนดในงานก่อสร้าง
Construction Estimation & Specification
3 (3-0-6)
33015304 การบริหารงานก่อสร้าง
Construction Management
3 (3-0-6)
33015307 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
33015405 เครื่องจักรและเทคนิคการก่อสร้าง
Construction Techniques and Equipment
3 (3-0-6)
33015406 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรม
Applied Computer Programs for Engineering
3 (3-0-6)
33016205 ปฏิบัติงานโยธา
Civil Field Work
3 (1-6-4)
33016407 วิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น
Basic of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิทย์และคณิต 10
22011103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-พื้นฐาน 26
30021101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology for Educational
3 (2-3-5)
30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน
Instructional Materials Development
3 (2-3-5)
30022201 การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development
3 (3-0-6)
30022302 หลักและวิธีการสอน
Principles and Methods of Teaching
3 (2-3-5)
30023101 หลักการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Principles of Vocational and Technical Education
3 (3-0-6)
30023313 การบริหารจัดการชั้นเรียนอาชีวศึกษา
Vocational Classroom Management
2 (2-0-4)
30024101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
3 (3-0-6)
30025201 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Assessment
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30022201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)
30026301 การวิจัยทางการศึกษา
Educational Research
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประยุกต์ 11
30021202 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและการฝึกอบรม
Computer for Education and Training
3 (2-3-5)
30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค
Didactic for Technical Training
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30021303 การพัฒนาวัสดุช่วยสอน 3 (2-3-5)
Prerequisite : 30022302 หลักและวิธีการสอน 3 (2-3-5)
30022404 ความเป็นครูช่างอุตสาหกรรม
Technical Teachership
3 (3-0-6)
30023302 การประกันคุณภาพทางการศึกษา
Educational Quality Assurance
2 (2-0-4)
- กลุ่มวิชาทางการศึกษา-ประสบการณ์วิชาชีพครู 13
30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน
Pre Professional Experience
1 (0-3-1)
Prerequisite : 30022403 กลวิธีการสอนช่างเทคนิค 3 (2-3-5)
30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1
Professional Experience 1
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022405 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (0-3-1)
30022507 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 2
Professional Experience 2
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
30022508 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 3
Professional Experience 3
6 (0-40-0)
Prerequisite : 30022506 การปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพครู 1 6 (0-40-0)
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ-ทางวิศวกรรม 12
30020102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
33011101 การเขียนแบบวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Drawing
3 (2-3-5)
33011205 วัสดุวิศวกรรมโยธา
Civil Engineering Materials
3 (3-0-6)
33016101 ปฏิบัติงานฝึกฝีมือโยธาเบื้องต้น
Civil Engineering Basic Skill
3 (1-6-4)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี