รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 110 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง 3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
Prerequisite : 13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น 3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 110
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
32081100 วงจรไฟฟ้า 1
Electric Circuits 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
Electromagnetic Fields
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics
3 (3-0-6)
32084301 วงจรดิจิตอล
Digital Circuits
3 (3-0-6)
32085300 ระบบควบคุม
Control System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 48
32080203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements
3 (3-0-6)
32080204 ปฏิบัติการเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
Electrical Instruments and Measurements Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32080203 เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32081201 วงจรไฟฟ้า 2
Electric Circuits 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
Electrical Machines 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081100 วงจรไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
Electrical Machines 2
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32082304 ปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า
Electrical Machines Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
32082305 โรงต้นกำลังและสถานีไฟฟ้าย่อย
Power Plant and Substation
3 (3-0-6)
32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082307 ปฏิบัติการระบบไฟฟ้ากำลัง
Electric Power System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082310 การออกแบบระบบไฟฟ้า
Electrical System Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082201 ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32081203 สนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32082427 หัวข้อประยุกต์ทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Advanced Topics in Electrical Engineering
3 (3-0-6)
32083201 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
Engineering Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32083200 อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
32089397 การฝึกงานทางวิศกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Practice
3 (0-40-0)
32089398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Pre-Project
1 (0-3-1)
32089498 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Co-operative Eduction in Electrical Engineering
6 (0-40-0)
32089499 โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering Project
3 (1-6-4)
Prerequisite : 32089398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า 1 (0-3-1)
34060100 การฝึกเบื้องต้นทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Fundamental Industrial Engineering Training
1 (0-3-1)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 14
31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32080201 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Basic Electrical Engineering Training
3 (1-4-4)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
32081202 ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
Electric Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32081201 วงจรไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
32081204 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า 1
Electrical Engineering Mathematics 1
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32082308 วิศวกรรมส่องสว่าง
Illumination Engineering
3 (3-0-6)
32082312 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
Power Electronics Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32082415 ปฏิบัติการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Protection Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082414 การป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082417 ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
High Voltage Engineering Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082416 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง 3 (3-0-6)
32082418 เสถียรภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Stability
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082420 คุณภาพในระบบไฟฟ้ากำลัง
Power System Quality
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082306 การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง 3 (3-0-6)
32082422 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082303 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 3 (3-0-6)
Prerequisite : 32082311 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 3 (3-0-6)
32082423 ปฏิบัติการการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
Electric Drives Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32082422 การขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 3 (3-0-6)
32083302 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
Industrial Electronics
3 (3-0-6)
32084300 ระเบียบวิธีเชิงเลขสำหรับงานวิศวกรรม
Numerical Methods for Engineering
3 (2-3-5)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
32084302 ปฏิบัติการวงจรดิจิตอล
Digital Circuits Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084303 ไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084304 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์
Microprocessor Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084303 ไมโครโปรเซสเซอร์ 3 (3-0-6)
32084405 ไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller
3 (3-0-6)
Prerequisite : 32084301 วงจรดิจิตอล 3 (3-0-6)
32084406 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์
Microcontroller Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32084405 ไมโครคอนโทรลเลอร์ 3 (3-0-6)
32085301 ปฏิบัติการระบบควบคุม
Control System Laboratory
1 (0-3-1)
Prerequisite or Corequisite : 32085300 ระบบควบคุม 3 (3-0-6)
32085302 เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
Sensors and Transducers
3 (2-3-5)
32085303 โปรแกรมเมเบิ้ลคอนโทรลเลอร์
Programmable Controller
3 (2-3-5)
32085408 แมคคาทรอนิกส์
Mechatronics
3 (2-3-5)
Prerequisite : 32082202 เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 3 (3-0-6)
32085410 การควบคุมแบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม
Industrial Automatic Control
3 (2-3-5)
32087400 การจัดการพลังงานไฟฟ้า
Electrical Energy Management
3 (3-0-6)
32087402 ระบบโฟโตโวลตาอิก
Photovoltaic System
3 (2-3-5)
32087403 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลม
Electric Wind Energy System
3 (3-0-6)
32089300 การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
Computer Electrical Drawing
3 (2-3-5)
32089301 การพันหม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor and Transformer Practice
3 (1-6-4)
32089302 การติดตั้งระบบไฟฟ้า
Electrical System Installation
3 (1-6-4)
32089303 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
Motor Control
3 (1-6-4)
32089404 การทำความเย็นและปรับอากาศ
Refrigeration and Air Conditioning
3 (1-6-4)
32089405 หัวข้อเลือกปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า
Selected Practices in Electrical Engineering
1 (0-3-2)
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า