รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

โครงสร้างหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 149 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 112 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ - เลือกทางสหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

โครงสร้างรายวิชา

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3
13062001 จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
3 (3-0-6)
13062002 มนุษยสัมพันธ์
Human Relations
3 (3-0-6)
13062003 เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development Techniques
3 (3-0-6)
13062005 จิตวิทยาองค์การ
Organizational Psychology
3 (3-0-6)
13062009 มนุษย์กับจริยธรรม
Man and Ethics
3 (3-0-6)
13064001 จิตวิทยาการบริการ
Service Psychology
3 (3-0-6)
13064002 ความคิดสร้างสรรค์
Creative Thinking
3 (3-0-6)
13064003 การคิดเชิงนวัตกรรม
Innovative Thinking
3 (3-0-6)
13064004 จิตอาสา
Volunteer Mind
2 (2-0-4)
13064005 คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์
Value of Human Living
3 (3-0-6)
13064006 ศิลปะแห่งความรัก
Arts of Love
3 (3-0-6)
13064007 แผนที่ชีวิต
Map of Life
3 (3-0-6)
13064008 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อวิชาชีพ
Personality Development for Vocation
3 (3-0-6)
13064009 ทักษะชีวิตและจิตอาสา
Life Skills and Volunteer Mind
3 (3-0-6)
13064010 จริยธรรมในวิชาชีพ
Ethics of Vocation
3 (3-0-6)
13064011 จิตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
3 (3-0-6)
13066001 สารสนเทศเพื่อการเขียนรายงาน
Information for Report Writing
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการหรือกิจกรรม 2
13021001 พลศึกษา
Physical Education
2 (1-2-3)
13021003 แบดมินตัน
Badminton
2 (1-2-3)
13021004 เทนนิส
Tennis
2 (1-2-3)
13021005 เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
2 (1-2-3)
13021006 ฟุตบอล
Football
2 (1-2-3)
13021007 บาสเกตบอล
Basketball
2 (1-2-3)
13021009 ว่ายน้ำ
Swimming
2 (1-2-3)
13021010 กอล์ฟ
Golf
2 (1-2-3)
13021013 ซอฟท์บอล
Softball
2 (1-2-3)
13021014 วอลเล่ย์บอล
Volleyball
2 (1-2-3)
13021018 ยูโด
Judo
2 (1-2-3)
13021023 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
2 (1-2-3)
13021025 ลีลาศ
Social Dance
2 (1-2-3)
13021027 ฟุตซอล
Futsal
2 (1-2-3)
13021031 การช่วยคนตกน้ำและความปลอดภัยทางน้ำ
Life Saving and Water Safety
3 (2-2-5)
13021035 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sports Science for Health
3 (2-2-5)
13021039 กีฬาเพื่อการแข่งขัน
Sports for Competition
3 (2-2-5)
13021040 ว่ายนํ้าเพื่อสุขภาพ
Swimming for Health
3 (2-2-5)
13021041 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercise for Health
3 (2-2-5)
13022001 นันทนาการ
Recreation
2 (1-2-3)
13022005 การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
Camp Leadership
2 (1-2-3)
13022006 เกมสร้างสรรค์สำหรับนันทนาการ
Games for Recreation
2 (1-2-3)
13022010 ลีลาศเพื่อพัฒนาสุขภาพ
Social Dance for Health
3 (2-2-5)
13022016 กิจกรรมเพื่อสุขภาพและสุขปฏิบัติ
Activities for Health Practices
2 (1-2-3)
13022018 สวัสดิศึกษา
Safety Education
2 (1-2-3)
13022020 ค่ายพักแรม
Camping
3 (2-2-5)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันตก 12
13031004 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
3 (3-0-6)
13031005 ภาษาอังกฤษเทคนิค
Technical English
3 (3-0-6)
13031013 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ
English for Academic Purposes
3 (3-0-6)
13031016 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
3 (3-0-6)
13031017 ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและเทคโนโลยี
English through Media and Technology
3 (3-0-6)
13031203 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
English in Everyday Use
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาตะวันออก 3
13041005 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน
Fundamental Korean
3 (3-0-6)
13041006 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
3 (3-0-6)
13042005 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
Fundamental Japanese Conversation
3 (3-0-6)
13042006 สนทนาภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานต่อเนื่อง
Fundamental Japanese Conversation in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042007 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้น
Basic Japanese Writing and Reading
3 (3-0-6)
13042008 การเขียนอ่านภาษาญี่ปุ่นชั้นต้นต่อเนื่อง
Basic Japanese Writing and Reading in Continuous Level
3 (3-0-6)
13042009 สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
Japanese Society and Culture
3 (3-0-6)
13043005 ภาษาจีนพื้นฐาน
Fundamental Chinese
3 (3-0-6)
13043006 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
3 (3-0-6)
13043007 ภาษาจีนเพื่อการอาชีพ
Chinese for Careers
3 (3-0-6)
13043008 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
Business Chinese
3 (3-0-6)
13043009 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
Tourism Chinese
3 (3-0-6)
13044001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
3 (3-0-6)
13044002 ภาษาเพื่อการสืบค้น
Language for Retrieval
3 (3-0-6)
13044006 การเขียนเชิงสร้างสรรค์
Creative Writing
3 (3-0-6)
13044007 การพูดและการเขียนทางวิชาชีพ
Speaking and Writing for Careers
3 (3-0-6)
13044009 วรรณกรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
Thai Literature for Tourism
3 (3-0-6)
13044010 สุนทรียภาพทางภาษา
Literary Art
3 (3-0-6)
13044011 ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
3 (3-0-6)
13044013 ทักษะภาษากับการพัฒนาความคิด
Language Skills and Thinking Development
3 (3-0-6)
13044014 การเขียนรายงานทางวิชาชีพ
Professional Report Writing
3 (3-0-6)
13044015 ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน
Language for Mass Communication
3 (3-0-6)
13044016 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ
Thai Language for Foreigners
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - บังคับ 3
13063001 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy to Sustainable Development
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ - เลือก 2
13061001 มนุษย์กับสังคม
Man and Society
3 (3-0-6)
13061002 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
3 (3-0-6)
13061003 สังคมวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology
2 (2-0-4)
13061005 สังคมวิทยาเมือง
Urban Sociology
3 (3-0-6)
13061010 สังคมกับสิ่งแวดล้อม
Society and Environment
3 (3-0-6)
13061011 ชุมชนกับการพัฒนา
Community and Development
3 (3-0-6)
13061012 ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
3 (3-0-6)
13061015 สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economy
3 (3-0-6)
13061016 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
General Economics
3 (3-0-6)
13061017 สังคมกับการปกครอง
Society and Government
3 (3-0-6)
13061018 การเมืองกับการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
3 (3-0-6)
13061021 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
International Relations
2 (2-0-4)
13061022 เหตุการณ์ปัจจุบันของโลก
World Today
2 (2-0-4)
13063002 สังคมศาสตร์บูรณาการ
Integrative Social Sciences
3 (3-0-6)
13063003 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
Local Wisdom
2 (2-0-4)
13063004 พลเมืองโลกในกระแสโลกาภิวัตน์
Citizenship and Globalization
3 (3-0-6)
13063005 บทบาทหญิงชายกับการพัฒนา
Gender and Development
3 (3-0-6)
13065001 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
3 (3-0-6)
13065002 การเมืองการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน
Political and Government of The People's Republic of China
3 (3-0-6)
13065003 วัฒนธรรมและสังคมจีน
Chinese Cultures and Society
3 (3-0-6)
13065004 วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Cultures and Societies of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065005 การเมืองการปกครองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Political and Government of South - East Asia
3 (3-0-6)
13065006 อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงศึกษา
Greater Mekong Subregion Study
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-คณิตศาสตร์ 3
22000001 สถิติพื้นฐาน
Elementary Statistics
3 (3-0-6)
22000002 คณิตศาสตร์และสถิติกับชีวิตประจำวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
3 (3-0-6)
22000003 คณิตศาสตร์เทคโนโลยี
Technological Mathematics
3 (2-2-5)
22000011 หลักสถิติเบื้องต้น
Principle of Statistics
3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ 3
22000004 การคิดและการตัดสินใจเชิงวิทยาศาสตร์
Thinking and Making Decision Scientifically
3 (3-0-6)
22000006 โลกและปรากฏการณ์
Earth Phenomenon
3 (3-0-6)
22000007 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
3 (3-0-6)
22000008 วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ
Science for Health
3 (3-0-6)
22000010 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
Environment and Development
3 (3-0-6)
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 112
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45
22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
Calculus 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
Calculus 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22012205 แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
Calculus 3 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22021106 เคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry for Engineers
3 (3-0-6)
22021107 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
Chemistry Laboratory for Engineers
1 (0-3-2)
22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers
3 (3-0-6)
22051103 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร
Physics 1 for Engineers Laboratory
1 (0-3-3)
Prerequisite or Corequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
22051105 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร
Physics 2 for Engineers Laboratory
1 (0-3-2)
Prerequisite or Corequisite : 22051104 ฟิสิกส์ 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010101 เขียนแบบวิศวกรรม
Engineering Drawing
3 (2-3-5)
30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
30010103 วัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials
3 (3-0-6)
30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
Computer Programming
3 (2-3-5)
31073202 อุณหพลศาสตร์
Thermodynamics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
32080202 หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า
Fundamental of Electrical Engineering
3 (2-3-5)
34060103 กระบวนการผลิต
Manufacturing Processes
3 (3-0-6)
34062202 สถิติวิศวกรรม
Engineering Statistics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ 52
34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Basic Industrial Engineering Training
3 (1-6-5)
34060105 การประลองวิศวกรรมการวัดและตรวจสอบ
Engineering Metrology Laboratory
2 (1-3-4)
34060201 การประลองวิศวกรรมการทดสอบวัสดุ
Engineering Material Testing Laboratory
2 (1-3-4)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Pre-Project
1 (0-3-2)
34060402 การเตรียมความพร้อมการเป็นวิศวกรอุตสาหการ
Industrial Engineer Preparatory
1 (0-3-2)
34060499 โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Project
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34060398 การเตรียมโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1 (0-3-2)
34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล
Machine Tools Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล 3 (2-3-6)
34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Practice
1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น 3 (2-3-6)
34061101 เทคโนโลยีเครื่องมือกล
Machine Tools Technology
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (1-6-5)
34061102 เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
Welding and Sheet Metal Technology
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34060101 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 3 (1-6-5)
34061201 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
Engineering Metallurgy
3 (2-3-6)
Prerequisite : 30010103 วัสดุวิศวกรรม 3 (3-0-6)
34061301 วิศวกรรมงานหล่อ
Foundry Engineering
3 (1-6-5)
34062201 การศึกษางาน
Work Study
3 (2-2-5)
Prerequisite : 34060103 กระบวนการผลิต 3 (3-0-6)
34062301 การวิจัยดำเนินงาน
Operations Research
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
Engineering Economy
3 (3-0-6)
34062303 วิศวกรรมการบำรุงรักษา
Maintenance Engineering
3 (2-2-5)
34062304 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22000001 สถิติพื้นฐาน 3 (3-0-6)
34062305 การวางแผนและควบคุมการผลิต
Production Planning and Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34062306 การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
Industrial Plant Design
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062201 การศึกษางาน 3 (2-2-5)
34064301 วิศวกรรมความปลอดภัย
Safety Engineering
3 (3-0-6)
34065201 การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
Design of Machine Elements
3 (2-2-5)
Prerequisite : 30010102 กลศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
- กลุ่มวิชาชีพเลือก 9
31071101 หลักมูลของวิศวกรรมเครื่องกล
Fundamental of Mechanical Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
31073101 วิศวกรรมความร้อนและของไหล
Thermal-Fluid Engineering
3 (3-0-6)
31073203 กลศาสตร์ของไหล
Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073315 การถ่ายเทความร้อน
Heat Transfer
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073202 อุณหพลศาสตร์ 3 (3-0-6)
31073423 พลังงานแสงอาทิตย์
Solar Energy
3 (3-0-6)
Prerequisite : 31073315 การถ่ายเทความร้อน 3 (3-0-6)
33063402 การควบคุมเสียงและระบบสั่นสะเทือน
Noise and Vibration Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22051102 ฟิสิกส์ 1 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
33064201 การจัดการขยะมูลฝอย
Solid Waste Management
3 (3-0-6)
33064405 การควบคุมมลพิษอากาศ
Air Pollution Control
3 (3-0-6)
33064406 การจัดการของเสียอันตราย
Hazardous Waste Management
3 (3-0-6)
33065306 การควบคุมมลพิษน้ำจากอุตสาหกรรม
Industrial Water Pollution
3 (3-0-6)
33065412 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Environmental Impact Assessment
3 (3-0-6)
34060305 สัมมนาปัญหาทางวิศวกรรม
Seminar in Engineering Problem
1 (0-2-1)
34060401 ปัญหาพิเศษในงานวิศวกรรม
Special Topics in Engineering Problem
1 (0-2-1)
34061302 การออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
Press Tools and Dies Design
3 (2-3-6)
34061303 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน
Jig and Fixture Design
3 (2-3-6)
34061304 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ
Computer Aided Design
3 (2-3-6)
34061305 เครื่องมือกลอัตโนมัติ
Automatic Machine
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061061 การฝึกงานเครื่องมือกล 1 (0-3-1)
Prerequisite : 34061062 การฝึกงานงานเชื่อมและโลหะแผ่น 1 (0-3-1)
34061306 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก
Plastic Mold Design
3 (2-3-6)
34061307 วิศวกรรมเครื่องมือ
Tools Engineering
3 (3-0-6)
34061308 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม
Welding Processes Technology
3 (1-6-5)
34061309 โลหะวิทยาการเชื่อม
Welding Metallurgy
3 (2-3-6)
34061310 เทคโนโลยีระบบท่ออุตสาหกรรม
Industrial Piping Technology
3 (3-0-6)
34061311 กระบวนการตัดปาดผิวโลหะ
Metal Removal Processes
3 (3-0-6)
34061312 คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
Computer Aided Design and Manufacturing
3 (2-3-6)
34061313 การตรวจสอบงานเชื่อม
Welding Inspection
3 (2-3-6)
34061314 การออกแบบงานเชื่อม
Design of Weldment
3 (3-0-6)
34061315 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม
Welding Standards and Specifications
3 (3-0-6)
34061316 การอบชุบโลหะ
Heat Treatment
3 (2-3-6)
34061317 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์
Polymer Processing
3 (2-3-6)
34061318 เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิววัสดุวิศวกรรม
Engineering Materials Coating Technology
3 (2-3-6)
34061401 คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบขั้นสูง
Advanced Computer Aided Design
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061304 คอมพิวเตอร์ช่วยในงานออกแบบ 3 (2-3-6)
34061402 การออกแบบแม่พิมพ์ขั้นสูง
Advanced Mold Design
3 (2-3-6)
Prerequisite : 34061306 การออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก 3 (2-3-6)
34061403 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อมขั้นสูง
Advanced Welding Processes Technology
3 (1-6-5)
Prerequisite : 34061308 เทคโนโลยีกระบวนการเชื่อม 3 (1-6-5)
34061404 การควบคุมและการประกันคุณภาพงานเชื่อม
Quality Control and Quality Assurance for Welding
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34061315 มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม 3 (3-0-6)
34062307 การบริหารงานบุคคล
Personnel Management
3 (3-0-6)
34062308 วิศวกรรมคุณค่า
Value Engineering
3 (3-0-6)
34062309 คอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมอุตสาหการ
Computer for Industrial Engineering
3 (3-0-6)
Prerequisite : 30010104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (2-3-5)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34062310 การวิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณอุตสาหกรรม
Industrial Cost and Budget Analysis
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34062311 การตัดสินใจ
Decision Making
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062202 สถิติวิศวกรรม 3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34062312 หลักการตลาด
Principles of Marketing
3 (3-0-6)
34062313 การบริหารงานวิศวกรรม
Engineering Management
3 (3-0-6)
34062401 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ
Project Feasibility Study
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062302 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 (3-0-6)
34062402 การประกันคุณภาพ
Quality Assurance
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062304 การควบคุมคุณภาพ 3 (3-0-6)
34062403 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทางวิศวกรรม
Management Information System for Engineering
3 (3-0-6)
34062404 การจำลองสถานการณ์
Simulation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34062301 การวิจัยดำเนินงาน 3 (3-0-6)
34063301 พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
Fundamental of Automation
3 (2-3-6)
34063302 ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์อุตสาหกรรม
Industrial Hydraulics and Pneumatics
3 (3-0-6)
34063303 การควบคุมอัตโนมัติ
Automatic Control
3 (3-0-6)
Prerequisite : 22012106 แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร 3 (3-0-6)
34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ
Automation
3 (3-0-6)
34063305 การควบคุมพีแอลซี
Programmable Logic Control
3 (2-3-6)
34063306 การควบคุมมอเตอร์ในงานอุตสาหกรรม
Industrial Motors Control
3 (3-0-6)
34063307 เทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ
Sensors Technology for Industrial Automation
3 (3-0-6)
34063401 โรงงานอัตโนมัติ
Factory Automation
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (3-0-6)
34063402 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
Industrial Robotics
3 (3-0-6)
Prerequisite : 34063304 ระบบการผลิตอัตโนมัติ 3 (3-0-6)
34064302 การยศาสตร์
Ergonomics
3 (3-0-6)
34064401 กฎหมายอุตสาหกรรม
Industrial Laws
3 (3-0-6)
34064402 การควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมทางอุตสาหกรรม
Environment and Pollution in Industrial Control
3 (3-0-6)
34065301 กลศาสตร์เครื่องจักรกลการผลิต
Mechanics of Production Machinery
3 (2-3-6)
- กลุ่มวิชาชีพบังคับ - เลือกทางสหกิจศึกษา 6
34060302 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Co-operative Education in Industrial Engineering
6 (0-40-0)
34060303 การฝึกงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ
Industrial Engineering Practice
3 (0-40-0)
34060304 การสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์
Innovative Creation for Business Purposes
3 (2-3-6)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6
- กลุ่มวิชาเลือกเสรี 6

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร


เขตพื้นที่: เชียงราย
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมและเทคโนโลยี

เขตพื้นที่: ตาก
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ

เขตพื้นที่: เชียงใหม่
ชื่อ-นามสกุล บทบาทในหลักสูตร สาขา
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้า
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ
อาจารย์ประจำหลักสูตร วิศวกรรมอุตสาหการ