รายละเอียด

โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม / Engineering Metallurgy

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Metallurgy
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในงานทางโลหะวิทยา โครงสร้างของโลหะและการแข็งตัว คุณสมบัติเชิงกลและการเปลี่ยนรูปของโลหะ การเกิดผลึกใหม่ แผนภาพสมดุล แผนภาพเหล็ก-เหล็กคาร์ไบด์ เหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ การวิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคของโลหะ การปรับปรุงคุณสมบัติเหล็กกล้าด้วยวิธีการทางความร้อน การชุบแข็ง การชุบผิวแข็ง การอบอ่อนและการอบปกติ

รายวิชา - โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม

อาจารย์ผู้สอน