รายละเอียด

ระบบโรงงานอัติโนมัติ / Automation factory system

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 38 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 301272007
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบโรงงานอัติโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automation factory system
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

ww

รายวิชา - ระบบโรงงานอัติโนมัติ

อาจารย์ผู้สอน