รายละเอียด

การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า / Electric Power Generation Transmission and Distribution

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 80 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE164
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Power Generation Transmission and Distribution
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

 

 

รายวิชา - การผลิต การส่ง และการจ่ายกำลังไฟฟ้า

สัปดาห์ที่ 1: แนะนำเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง

ภาพรวมของการสร้างพลังงานไฟฟ้า การส่งถ่ายและการกระจายไฟฟ้า
ความสำคัญของระบบไฟฟ้ากำลังในสังคมรุ่นใหม่
ส่วนประกอบสำคัญและโครงสร้างพื้นฐานของระบบไฟฟ้ากำลัง
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 2: การสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม - โรงไฟฟ้าดีเซล

หลักการทำงานและส่วนประกอบ
ประสิทธิภาพและการวิเคราะห์ผลงาน
การควบคุมและดำเนินการ
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 3: การสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม - โรงไฟฟ้าพลังไอน้ำ

วงจรราคาและประสิทธิภาพความร้อน
การออกแบบและการทำงานของหม้อไอน้ำและตัวเก่ง
เทคนิคการปรับปรุงผลงาน
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 4: การสร้างพลังงานไฟฟ้าแบบดั้งเดิม - โรงไฟฟ้ากังหันแก๊ส

วงจร Brayton และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
การเผาไหม้และการออกแบบตัวเก่ง
การปรับปรุงผลงานของระบบการผลิตรวม
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 5: การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน - โรงไฟฟ้าพลังน้ำ

ประเภทของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ
การดำเนินการในลุ่มน้ำและอ่างเก็บน้ำ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 6: การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน - การสร้างพลังงานจากลม

การออกแบบและการทำงานของตู้เก็บลม
การวิเคราะห์เส้นโค้งของพลังงานและการประเมินผลงาน
การผสมตัวกับเครือข่ายไฟฟ้าและปัญหาคุณภาพพลังงาน
กิจกรรม :

ปดาห์ที่ 7: การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน - พลังงานแสงอาทิตย์

ระบบโซลาร์และแผงโซลาร์เซลล์
เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดสะสม
การออกแบบและประเมินผลงานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 8: การสร้างพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์

ประเภทและการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านิวเคลียร์
การรักษาความปลอดภัยและปัญหาด้านความมั่นคงของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
การจัดการและการกำจัดของขยะกัมมันตภาพรังสี
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 9: สถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้า - โครงการและอุปกรณ์สถานีไฟฟ้าย่อย

แทรนส์ฟอร์เมอร์, ตัวตัดวงจร และอุปกรณ์สวิทช์
ระบบการคุ้มครองและควบคุม
การออกแบบและการจัดวางสถานีไฟฟ้าย่อย
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 10: สถานีไฟฟ้าย่อยและสายส่งไฟฟ้า - การออกแบบและวิเคราะห์สายส่งไฟฟ้า

พารามิเตอร์และเทคนิคการจำลองแบบสายส่งไฟฟ้า
การคำนวณไฟฟ้าไหลและการลดแรงดัน
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดและการปกป้อง
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 11: การทำงานและควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง - การปรับปรุงการจัดส่งและการดำเนินงานทางเศรษฐกิจ

การฟอร์มแบบจำลองปัญหาการจัดส่งที่เศรษฐกิจ
การจัดตารางการผลิตและเทคนิคการปรับปรุง
การควบคุมความถี่ของการส่งพลังงานและการปรับแรงดัน
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 12: การทำงานและควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง - ความมั่นคงของระบบและการรักษาความปลอดภัย

การวิเคราะห์ความมั่นคงของระบบในช่วงเวลาสั้นและความมั่นคงของแรงดันไฟฟ้า
การปกป้องระบบไฟฟ้าและความเชื่อถือได้
การผนวกรวมระบบพลังงานทดแทนในกริด
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 13: แนวโน้มอนาคตและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ - แนวคิดและเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

ระบบพลังงานสะสมและการผสมตัว
การผลิตพลังงานกระจายและไมโครกริด
การเข้าถึงพลังงานและเมืองอัจฉริยะ
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 14: กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้จริง

ตัวอย่างและกรณีศึกษาจริง
การวิเคราะห์และการออกแบบส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
การจำลองและการจำแนกแบบจำลอง
กิจกรรม :

สัปดาห์ที่ 15: สรุปและการพยากรณ์อนาคต

สรุปแนวความคิดและหัวข้อที่สอนได้
ความท้าทายและโอกาสในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า
แนวโน้มและนวัตกรรมในการสร้างพลังงานและการกระจายไฟฟ้าอนาคต
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน