รายละเอียด

หลักฟิสิกส์ / Principle of Physics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักฟิสิกส์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Physics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - หลักฟิสิกส์

อธิบายรายวิชา ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน การประเมินผลของรายวิชาและข้อตกลงต่าง ๆ
ความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ หน่วย SI คำอุปสรรค การแปลงหน่วย การวัดตามหลักเลขนัยยะสำคัญ
การเขียนกราฟ เวกเตอร์
กิจกรรม :

หน่วยที่ 1 จลศาสตร์
1.1 การเคลื่อนที่ 1 มิติ
1.1.1 การเคลื่อนที่แนวราบ
1.1.2 การเคลื่อนที่แนวดิ่ง

กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด
แบ่งกลุ่มการทดลอง อธิบายการทดลองต่าง ๆ

หน่วยที่ 1 จลศาสตร์ (ต่อ)
1.2 การเคลื่อนที่ 2 มิติ
1.2.1 การเคลื่อนที่แบบวิถีโค้ง
1.2.2 การเคลื่อนที่แบบหมุน
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

หน่วยที่ 2 พลศาสตร์
2.1 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
2.2 การประยุกต์กฎของนิวตันกับแรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล

ปฏิบัติการทดลองที่ 1
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 1

หน่วยที่ 2 พลศาสตร์ (ต่อ)
2.3 การประยุกต์กฎของนิวตันกับแรงที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลางมวล

ปฏิบัติการทดลองที่ 2
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 2

หน่วยที่ 3 งาน - พลังงาน
3.1 งานและกำลัง
3.2 พลังงานและกฎการอนุรักษ์พลังงาน

ปฏิบัติการทดลองที่ 3
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 3

หน่วยที่ 4 คลื่น
4.1 คลื่น
4.1.1 องคฺ์ประกอบของคลื่นและสมบัติของคลื่น
4.1.2 คลื่นกล
4.2 คลื่นเสียง
4.2.1 ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง
4.2.2 ปรากฏการณ์คลื่นเสียง

ปฏิบัติการทดลองที่ 4
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 4

หน่วยที่ 5 แสง
5.1 การสะท้อนของแสง (กระจก)
5.2 การหักเหของแสง (เลนส์)
5.3 การแทรกสอดของแสง
5.4 การเลี้ยวเบนของแสง

ปฏิบัติการทดลองที่ 5
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 5

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 6 ความร้อน
6.1 ปริมาณความร้อน
6.1.1 การแปลงอุณหภูมิ
6.1.2 สมดุลความร้อน

ปฏิบัติการทดลองที่ 6
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 6

หน่วยที่ 6 ความร้อน (ต่อ)
6.2 การถ่ายโอนความร้อน
6.2.1 การนำความร้อน
6.2.2 การพาความร้อน
6.2.3 การแผ่รังสีความร้อน
6.3 อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น

ปฏิบัติการทดลองที่ 7
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 7

หน่วยที่ 7 กลศาสตร์ของไหล
7.1 สถิตศาสตร์ของไหล
ความหนาแน่น ความดัน กฎของปาสคาล หลักของอาร์คีมีดิส ความตึงผิว

ปฏิบัติการทดลองที่ 8
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 8

หน่วยที่ 7 กลศาสตร์ของไหล (ต่อ)
7.2 พลศาสตร์ของไหล
อัตราการไหล สมการความต่อเนื่อง และสมการแบร์นูลลี่

ปฏิบัติการทดลองที่ 9
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 9

หน่วยที่ 8 ไฟฟ้า
8.1 สนามไฟฟ้า (กฏของเกาส์)
8.2 ศักย์ไฟฟ้า

ปฏิบัติการทดลองที่ 10
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 10

หน่วยที่ 9 แม่เหล็ก
9.1 สนามแม่เหล็ก
9.2 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ

ปฏิบัติการทดลองที่ 11
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ปฏิบัติการทดลองที่ 11

หน่วยที่ 10 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน
10.1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
10.2 วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : บรรยายและฝึกทำแบบฝึกหัด

ประเมินการปฏิบัติการทดลอง

ทบทวนก่อนสอบปลายภาค และติดตามงาน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน