รายละเอียด

การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม / Translation for Cross-Cultural Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC153
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Translation for Cross-Cultural Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

รายวิชา - การแปลเพื่อการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม

อาจารย์ผู้สอน