รายละเอียด

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม / Scientific Methods for Research and Innovation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC303 SEC2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Scientific Methods for Research and Innovation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

Link สำหรับเข้าห้องเรียนผ่านระบบ MS Team : https://shorturl.at/MylaD

รายวิชา - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อทำงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

อาจารย์ผู้สอน