รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203 SEC5
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

Link สำหรับเข้าห้องเรียนผ่านระบบ MS Team : https://shorturl.at/g2JNw

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน