รายละเอียด

การวัดและเครื่องมือวัด / Measurement and Instruments

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGAG312
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวัดและเครื่องมือวัด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Measurement and Instruments
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/1

รายละเอียด

รายวิชา - การวัดและเครื่องมือวัด

อาจารย์ผู้สอน