รายละเอียด

การจัดการความรู้ / Knowledge Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA508
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความรู้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Knowledge Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการความรู้

อาจารย์ผู้สอน