รายละเอียด

การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร / Modern Measurement and Control for Engineer

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME174
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modern Measurement and Control for Engineer
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การวัดและการควบคุมสมัยใหม่สำหรับวิศวกร

1.1 ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการสร้างระบบ IoT
1.2 วิชานี้จะเรียนเนื้อหาอะไรบ้าง
1) Server
1.1) MQTT Protocal
1.2) Node-red
1.3) Database
2) Node
2.1) Arduino (ESP32)
2.1.1) Basic (print, digital I/O, analog, PWM, condition (if else, for loop, switch case, function)
2.1.2) Communication (Wire, SPI, Serial, Modbus etc)
2.1.3) MQTT
1.3 เรียนรู้เกี่ยวกับ Server (ทฤษฎี)
1) ระบบปฏิบัติการ (Windows, Linux, Mac OS, Android, IOS, etc.)
6.1 การติดตั้งโปรแกรม Arduino
6.2 การติดตั้ง package ใน arduino เพิ่ม (บอร์ด, library)
6.3 ESP32 คืออะไร
6.4 การใช้งานคำสั่งเบื้องต้น
6.5 การ complie และการ upload โปรแกรม
2) WSL

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

2.1 เรียนรู้เกี่ยวกับ Server (ทฤษฎี)
1) MQTT Protocol
2) Node-Red
3) Database
2.2 เรียนรู้เกี่ยวกับ Server (ปฏิบัติ)
1) การใช้งาน WSL
1.1) การติดตั้ง WSL บน window
1.2) คำสั่งพื้นฐาน (ls, mkdir, rmdir, rm, etc….)

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

3.1 เรียนรู้เกี่ยวกับ Server (ปฏิบัติ)
1) การใช้งาน WSL
1.1) การติดตั้ง MQTT Protocol
1.2) การติดตั้ง Node-Red
1.3) การติดตั้ง Database
3.2 เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน MQTT Protocol

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

4.1 การใช้งาน Node-Red ระดับเริ่มต้น
1) การใช้งาน palette ต่าง ๆ
2) การติดตั้ง palette เพิ่ม
4.2 ประยุกต์ใช้ Node-Red เบื้องต้น และเก็บคะแนน

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

5.1 การใช้งาน database
5.2 การใช้งาน Node-Red เก็บข้อมูลใน database

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

6.1 การติดตั้งโปรแกรม Arduino
6.2 การติดตั้ง package ใน Arduino เพิ่ม (บอร์ด, library)
6.3 ESP32 คืออะไร
6.4 การใช้งานคำสั่งเบื้องต้น
6.5 การ compile และการ upload โปรแกรม

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

7.1 การเขียนโปรแกรมสร้าง condition
7.2 การเขียนโปรแกรมฟังก์ชั่นคำนวณ

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

8.1 การเชื่อมต่อเซ็นเซอร์กับ ESP32 ด้วยโพรโตคอลต่าง ๆ
1) I2C
2) SPI
3) UART
4) Modbus
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

10.1 การเชื่อมต่อ Internet ให้กับ ESP32
10.2 การส่งข้อมูลผ่าน MQTT Protocol อย่างง่าย
10.3 เก็บคะแนนการส่งข้อมูลด้วย MQTT Protocol

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

11.1 การส่งข้อมูลโดยการอ่านค่าจาก sensor
11.2 json format
11.3 การติดต่อสื่อสารระหว่าง Server – Node

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

12.1 การบริหารจัดการข้อมูล จากต้นทางสู่ปลายทาง
1) ตรวจวัดข้อมูล
2) ส่งข้อมูล
3) แยกข้อมูล
4) จัดเก็บข้อมูล
5) แสดงผลข้อมูล

กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

13.1 นำข้อมูลที่จัดเก็บมาวิเคราะห์ (Data Analytic)
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

14.1 มอบหมาย Mini Project เกี่ยวกับการควบคุมหรือ IoT
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

15.1 ทำงาน Mini Project ต่อให้เสร็จทั้งในด้าน Hardware, Software, รูปเล่ม และนำเสนอ
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

16.1 นำเสนอกลุ่มละ 10 นาที ถามตอบ 5 นาที
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

17.1 ทบทวนองค์ความรู้ และถามตอบเกี่ยวกับประเด็นที่ นศ สงสัย
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด

อาจารย์ผู้สอน