รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน / Necessary Information Technology in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Necessary Information Technology in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิวัฒนาการ ยุค และชนิดของคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
สื่อจัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุต
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

ซอฟต์แวร์ และประเภทของซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

ทดสอบย่อย
กิจกรรม :

การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย

การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สื่อสังคมออนไลน์
ภัยคุกคามความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยาย

กฎหมายการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
การละเมิดลิขสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญา
กิจกรรม : บรรยาย

ทดสอบย่อย
กิจกรรม :

การสืบค้นขเ้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
การใช้บริการโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ต
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

เทคโนโลยีสื่อประสม
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้นที่จำเป็นในปัจจุบัน
กิจกรรม : บรรยาย
แสดงตัวอย่าง

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน