รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน / Necessary Information Technology in Daily Lif

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Necessary Information Technology in Daily Lif
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน