รายละเอียด

เทคโนโลยีระบบฝังตัว / Embedded System Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีระบบฝังตัว
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Embedded System Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีระบบฝังตัว

อาจารย์ผู้สอน