รายละเอียด

เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ / Computer Platform Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT401
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Platform Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน