รายละเอียด

การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี / Accounting Profession Entrepreneuship

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC152
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Accounting Profession Entrepreneuship
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การเป็นผู้ประกอบการทางวิชาชีพบัญชี

อาจารย์ผู้สอน