รายละเอียด

การบัญชีการเงิน / Financial Accounting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 11 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC111
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีการเงิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Financial Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การบัญชีการเงิน

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจและสารสนเทสทางการบัญชี
1.1 ความหมายของธุรกิจ
1.2 หน้าที่ของธุรกิจ
1.3 รูปแบบของธุรกิจ
1.4 ความหมายของการบัญชี
1.5 ความสัมพันธ์ของธุรกิจกับการบัญชี
1.6 ประโยชน์ของสารสนเทศทางการบัญชี
1.7 ผู้ใช้สารสนเทศทางการบัญชี
1.8 สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
1.9 กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน
1.10 ลักษณะเชิงคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี
1.11 แนวคิดทางการบัญชี
1.12 จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study


วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 2 งบการเงิน
2.1 สมการบัญชี
2.2 ความหมายของงบการเงิน
2.3 องค์ประกอบของงบการเงิน
2.4 งบการเงิน
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 3 การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ
3.1 รูปแบบของสมการบัญชี
3.2 ผังบัญชี
3.3 วงจรการจัดทำบัญชี
3.4 การวิเคราะห์รายการค้า
3.5 การบันทึกผลกระทบของรายการค้า
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 3 การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ (ต่อ)
3.6 การผ่านรายการไปยังสมุดแยกประเภททั่วไป
3.7 การจัดทำงบทดลอง
3.8 รายการปรับปรุงบัญชี
3.9 รายการปิดบัญชี
3.10 การหายอดคงเหลือยกไป
3.11 งบการเงิน
3.12 รายการเปิดบัญชี
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 4 รายการปรับปรุง
4.1 หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชี
4.2 การปรับปรุงบัญชี
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 4 รายการปรับปรุง (ต่อ)
4.3 กระดาษทำการ
4.4 งบการเงิน
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า
5.1 วงจรการปฏิบัติงานของกิจการที่ขายสินค้า
5.2 ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ
5.3 การบันทึกบัญชีด้วยระบบการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 5 การบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า (ต่อ)
5.4 การบันทึกบัญชีด้วยระบบการบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
5.5 การวัดผลการดำเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

การสอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบกลางภาค

บทที่ 6 การบัญชีสำหรับเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุน
6.1 เงินสด
6.2 การบริหารเงินสด
6.3 เงินฝากธนาคาร
6.4 เงินลงทุน
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 7 การบัญชีสำหรับลูกหนี้ และตั๋วเงินรับ
7.1 การบัญชีสำหรับลูกหนี้
7.2 การบัญชีสำหรับตั๋วเงินรับ
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
8.1 สินค้าคงเหลือ
8.2 การตีราคาสินค้าคงเหลือ
8.3 การแสดงรายการสินค้าคงเหลือ
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
9.1 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
9.2 การวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์
9.3 วิธีในการได้สินทรัพย์มาไว้ในกิจการ
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ต่อ)
9.4 ค่าเสื่อมราคา
9.5 การตีราคาสินทรัพย์
9.6 การด้อยค่าสินทรัพย์
9.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและการตัดจำหน่าย
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 10 การบัญชีสำหรับหนี้สิน
10.1 ความหมายและประเภทหนี้สิน
10.2 หนี้สินหมุนเวียน
10.3 หนี้สินไม่หมุนเวียน
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

บทที่ 11 การบัญชีสำหรับส่วนของเจ้าของ
11.1 ส่วนของเจ้าของสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว
11.2 ส่วนของเจ้าของสำหรับกิจการห้างหุ้นส่วน
11.3 ส่วนของเจ้าของสำหรับบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด
กิจกรรม : ใช้วิธีการสอนบรรยาย การสอนแบบสาธิตฝึกปฏิบัติพร้อมกัน การพูดคุยโต้ตอบ ใช้ Case-study แบบฝึกหัด สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และให้นักศึกษา Self-study

วิธีการประเมินโดย
-ให้นักศึกษาเขียนตอบและตอบปากเปล่า
-การพูดคุยโต้ตอบระหว่างนักศึกษาและผู้สอน
-ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับมอบหมายงาน
-การทดสอบย่อย

การสอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน