รายละเอียด

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี / Software Package and Technology for Accounting

  • 2 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 30 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC156
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package and Technology for Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี

1. แนะนำรายวิชา 
2. ชี้แจงกฎระเบียบ ข้อตกลงในการเรียน และเกณฑ์การวัดผล 
3. การแบ่งกลุ่มสำหรับจัดทำธุรกิจจำลอง 
4. ชี้แจงกรณีศึกษาสำหรับจัดทำธุรกิจจำลอง

1. โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
-แนวคิดเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี 
-ความหมายของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
-บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
-การวางแผนการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
-ปัจจัยในการเลือกซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
2. กระบวนการจัดทำบัญชีและระบบการประมวลผล

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป Express for Windows 
- การติดตั้งโปรแกรม 
- การเริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม 
- การกำหนดค่าเริ่มต้นโปรแกรม 
- การกำหนดรหัสตารางข้อมูล
การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลักและยอดยกมาทางบัญชี 
- การกำหนดแฟ้มข้อมูลหลัก
- การกำหนดการเชื่อมโยงเอกสารของโปรแกรม 
- การบันทึกยอดยกมาของรายการทางบัญชี 
- การบันทึกยอดยกมาของรายละเอียดประกอบบัญชี

อาจารย์ผู้สอน