รายละเอียด

เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น / Welding and Sheet Metal Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Welding and Sheet Metal Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อม การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ การเชื่อมด้วยออกซิเจนและอะเซทิลีน การเชื่อมมิก การเชื่อมทิก การเชื่อมใต้ฟลั๊กซ์ การเชื่อมแบบความต้านทาน การประสาน การเชื่อมพลาสติก ตลอดจนเทคโนโลยีการเชื่อมสมัยใหม่กลวิธีการเชื่อมตามกระบวนการต่างๆ กรรมวิธีการตัดด้วยความร้อน งานเขียนแบบแผ่นคลี่และการขึ้นรูปโลหะแผ่นขั้นพื้นฐาน งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ำหมุด งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด งานบัดกรี ปฏิบัติงานเชื่อมเกี่ยวกับเทคนิคการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ การเชื่อมแก๊ส การประสาน กรรมวิธีตัดด้วยความร้อน ปฏิบัติงานโลหะแผ่น งานเขียนแบบแผ่นคลี่ การขึ้นรูปโลหะแผ่น งานพับ งานต่อตะเข็บ งานย้ำหมุด งานดัดม้วน งานเข้าขอบลวด งานบัดกรี ขั้นพื้นฐาน

รายวิชา - เทคโนโลยีงานเชื่อมและโลหะแผ่น


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน