รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

สวัสดีค่ะนักศึกษา รายวิชาเคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร จำนวน 4 หน่วยกิต

section 10 เวลาเรียน วันศุกร์ ปฏิบัติ เวลา 8.00-11.00 น. และ ทฤษฎี 13.00-16.00 น.

ผู้สอนหลัก : ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร และผู้สอนร่วม : รศ.ดร.วาณิช  หลิมวานิช

ห้องพัก : ศท.504

เบอร์ติดต่อ : 098 3690990

ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.เข้าร่วม MS Team ตามลิงค์แนบ

2. เข้ารวม Line กลุ่ม ตามลิงค์แนบ

ขอบคุณค่ะ

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน