รายละเอียด

การตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิทัล / Digital Print Marketing

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAADP128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Print Marketing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การตลาดสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

Digital Marketing Now & Next Normal
ความสำคัญและแนวความคิดของการตลาดดิจิทัล และจรรยาบรรณการตลาดดิจิทัล

กิจกรรม : - แนะนํากระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล (ตาม มคอ.๓)
- แนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าเรียน
- บรรยาย
- กิจกรรมปฏิบัติ/สร้างการมีส่วนร่วมในห้องเรียน

Marketing Environment Analysis
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการตลาดทั้งภายในและภายนอกองค์กร, ส่วนประสมทางการตลาด, จุดแข็งจุดอ่อน

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 1)

Customer Insight
วิธีการหาข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า พฤติกรรมการซื้อสินค้าในอดีต พฤติกรรมการค้นหาสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การตอบสนองต่อแคมเปญการตลาดต่างๆ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 2)

Group Project Assignment
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก และวิเคราะห์

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน (เก็บคะแนนงานกลุ่ม ครั้งที่ 1)

Customer Persona and Customer Journey
การวิเคราะห์และอธิบายลักษณะของตัวแทนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าในอุดมคติ และเส้นทางการตัดสินใจของลูกค้า

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 3)

Competitor Analysis
การระบุคู่แข่งทางการตลาดผ่านการรวบรวมข้อมูล และนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ในเชิงลึก เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับแบรนด์ของตัวเองก่อนวางกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล, การใช้ social listening tools

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 4)

Digital Marketing Objective and Strategic Planning
การกำหนดเป้าหมาย, วัตถุประสงค์ของแผนการตลาด Digital Marketing, เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับระยะการตัดสินใจของลูกค้า และการวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดด้วยการการผสานสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 5)

Group Presentation
- Situation Analytics
- Persona
- Customer Journey
- Objective
- Strategy
กิจกรรม : นำเสนองานกลุ่ม (เก็บคะแนนงานกลุ่ม ครั้งที่ 2)

Midterm Exam
สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบรูปแบบอัตนัย

Digital Print Media Channel & Marketing Metrics
การเลือกสื่อและช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้ การเลือกกลยุทธ์ที่จะใช้ให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์การตลาด และตัวชี้วัดทางการตลาด

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 6)

Social Media Advertising Technology
ระบบการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ ด้านการโฆษณา, การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า, ประสิทธิภาพของแคมเปญ

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 7)

Content Strategy & Campaign Strategy
การวางแผนการตลาดเชิงเนื้อหาอย่างมีระบบด้วยการทำ Content Marketing Metrix การออกแบบและวางแผนแคมเปญทางการตลาด วางแผนรูปแบบของคอนเทนต์ การกำหนดระยะเวลาและ Print Ads แคมเปญสร้างสรรค์
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 8)

Group Presentation
- Media Plan & Rational
- Campaign Design
- Print Ads Mock up
กิจกรรม : นำเสนองานกลุ่ม (เก็บคะแนนงานกลุ่ม ครั้งที่ 3)

AI Content Generator Tools & Chatbot
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับการสร้างคอนเทนต์ และการออกแบบแชทบอทเพื่อการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล

กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 9)

Marketing Budget Allocation
การวางงบประมาณการทำการตลาดในส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ตั้งไว้ และบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด
กิจกรรม : - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
- ฝึกปฏิบัติตามเนื้อหาของหน่วยการเรียน
- ส่งชิ้นงานท้ายคาบเรียน (เก็บคะแนนงานเดี่ยว ครั้งที่ 10)

Group Presentation – Final Presentation

กิจกรรม : นำเสนองานกลุ่ม (เก็บคะแนนงานกลุ่ม ครั้งที่ 4)

Final Exam
สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบรูปแบบอัตนัย

อาจารย์ผู้สอน