รายละเอียด

เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์ / Feed Production Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG254
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Feed Production Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

BSCAG254เป็นวิชาที่ขอเปิดเพิ่มในเทอมนี้ของหลักสูตรปรับปรุงใหม่2565 แทนวิชาเดิม(BSCAG209)ที่เป็นหลักสูตร2560

รายวิชา - เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์

อาจารย์ผู้สอน