รายละเอียด

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี / Software Package and Technology for accounting

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC156
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Package and Technology for accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและเทคโนโลยีสำหรับการบัญชี

อาจารย์ผู้สอน