รายละเอียด

การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ / Knowledge Management and Learning Organization

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA247
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Knowledge Management and Learning Organization
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน