รายละเอียด

เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ / Computer Typing Techniques

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : DIPCC406
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Typing Techniques
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

รายวิชา - เทคนิคการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้สอน