รายละเอียด

กีฬาเพื่อสุขภาพ / Sports for Health

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 29 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBHT603_Sec_4
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กีฬาเพื่อสุขภาพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Sports for Health
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2566

รายละเอียด

 คำอธิบายรายวิชา

ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา สุขภาพส่วนบุคคล หลักการเลือกกีฬาเพื่อสุขภาพ การเล่นกีฬาให้เหมาะสมกับวัยหรือสภาพร่างกาย การวางแผนการเล่นกีฬา พื้นฐานการเล่นกีฬา สมรรถภาพทางกายของกีฬาชนิดต่างๆ การบาดเจ็บทางการกีฬา รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมกีฬา

Enhance the knowledge relating to sports science, personal health, principles in choosing sports for health,  playing sports appropriated to the age or physical condition,  sport planning, basis of sport playing, physical fitness and sports, injuries from playing sports, management model of competitive sports for health, and practice in sport activities.

รายวิชา - กีฬาเพื่อสุขภาพ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬา
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture Method

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา
กิจกรรม : Lecture Method

สมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Demonstration Method

การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บทางการกีฬา
กิจกรรม : Demonstration Method

พื้นฐานการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ
กิจกรรม : Demonstration Method

หลักการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Lecture Method

การออกแบบโปรแกรมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Process

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

รูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
กิจกรรม : Lecture Method

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพ (ต่อ)
กิจกรรม : Group Process

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กิจกรรม : Practice

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน