รายละเอียด

วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง / High Voltage Engineering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE120
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : High Voltage Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง

บทที่ 1 การใช้ไฟฟ้าแรงสูงและแรงดันเกินในระบบไฟฟ้ากำลัง
- ไฟฟ้าแรงสูง
- การใช้แรงดันสูงเพื่อการส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
- แรงดันเกินทรานเซี้ยนต์
- แรงดันสูงเพื่อการทดสอบ
- อันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง
- มาตรการแห่งความปลอภัยในงานไฟฟ้าแรงสูง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 2 การสร้างแรงดันสูง
- การสร้างแรงดันสูงกระแสสลับความถี่ต่ำ
- การสร้างแรงดันสูงกระแสสลับความถี่สูง
- การสร้างแรงดันสูงกระแสตรง
- การสร้างแรงดันสูงอิมพัลส์
- การสร้างกระแสสูงอิมพัลส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 3 เทคนิคการวัดแรงดันสูง
- การวัดแรงดันสูงกระแสสลับและกระแสตรง
- การวัดแรงดันอิมพัลส์
- การวัดกระแสอิมพัลส์
- การวัดกระแสสูงด้วยหม้อแปลงกระแส

กิจกรรม : บรรยาย ศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย

บทที่ 4 ความเครียดสนามไฟฟ้าและความคงทนของฉนวน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสนามไฟฟ้า
- ลักษณะรูปแบบสนามไฟฟ้า
- สนามไฟฟ้าในวัสดุสารเนื้อเดียวกัน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 4 ความเครียดสนามไฟฟ้าและความคงทนของฉนวน
- ความเครียดสนามไฟฟ้าในวัสดุสารเนื้อต่างชนิดกัน
- สนามไฟฟ้าและแรงดันกระจายบนลูกถ้วย
- ผลของแรงดันเกินเสิร์จต่อขดลวดหม้อแปลง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 เบรกดาวน์ในก๊าซ
- ลักษณะสมบัติธรรมชาติของก๊าซ
- ลักษณะดีสชาร์จในก๊าซ
- ไอออนไนเซชันและการปล่อยอิเล็กตรอน
- กลไกการเกิดเบรกดาวน์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 5 เบรกดาวน์ในก๊าซ (ต่อ)
- เบรกดาวน์ในก๊าซไฟฟ้าลบ
- เบรกดาวน์ในสูญญากาศ
- การคำนวณค่าแรงดันเบรกดาวน์ในก๊าซ
- เบรกดาวน์ของแรงดันอิมพัลส์
- อาร์กไฟฟ้า

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 เบรกดาวน์ในฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง
- ลักษณะสมบัติที่สำคัญของฉนวนเหลวและฉนวนแข็ง
- ฉนวนเหลว
- ฉนวนแข็ง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 7 เทคนิคการทดสอบไฟฟ้าแรงสูงแบบไม่ทำลาย
- การวัดความต้านทานจำเพาะของฉนวน
- การวัดค่าเก็บประจุ C และแฟกเตอร์ tg
- การตรวจจับดีสชาร์จบางส่วน
- การทดสอบความคงทนต่อแรงดันอิมพัลส์สำหรับหม้อแปลง
- การทดสอบความคงทนของลูกถ้วยฉนวนต่อการเจาะทะลุ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 8 เทคนิคการฉนวนระบบไฟฟ้าแรงสูง
- การฉนวนระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ความคงทนของการฉนวนภายนอก
- ความคงทนของการฉนวนภายใน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 9 การจัดสัมพันธ์การฉนวน
- การป้องกันแรงดันเกินเสิร์จ
- การประสานสัมพันธ์การฉนวน
- การติดตั้งกับดักเสิร์จ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 10 ปรากฎการณ์ฟ้าผ่า
- ปรากฎการณ์ฟ้าผ่าตามธรรมชาติ
- คุณลักษณะฟ้าผ่าพื้นโลกและพารามิเตอร์
- ผลจากฟ้าผ่า
- หลักการฟ้าผ่าที่ใด

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 11 การป้องกันฟ้าผ่า
- มาตรการป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- การป้องกันฟ้าผ่าคนและสัตว์
- การออกแบบระบบป้องกันฟ้าผ่า
- รากสายดิน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 12 ไฟฟ้าแรงสูงกับอีเอ็มซี
- นิยามและความสำคัญของอีเอ็มซี
- การรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
- ผลของการแทรกสอดทางแม่เหล็กไฟฟ้า
- แหล่งกำเนิดการรบกวนจากไฟฟ้าแรงสูง

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ อภิปรายกลุ่มจากกรณีศึกษา

บทที่ 12 ไฟฟ้าแรงสูงกับอีเอ็มซี (ต่อ)
- การคาบเกี่ยวของการรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
- เทคนิคการควบคุมคลื่นรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้า
- องค์กรเกี่ยวกับข้อกำหนดมาตรฐาน

กิจกรรม : สอบปลายภาค

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน