รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ศิลป์ / History of Art

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์ศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : History of Art
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - ประวัติศาสตร์ศิลป์

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่บทเรียน แจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการเรียนการสอน / กิจกรรม / รายงาน / หนังสืออ่านประกอบ / การนับเวลาเรียน / เกณฑ์การให้คะแนน / เกณฑ์ตัดเกรดและอื่น ๆ
กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 1 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์
-ความหมายของคำว่าประวัติศาสตร์ศิลปะ
-ประวัติศาสตร์เอเชียอันเป็นต้นแบบแก่ไทย
-ประวัติศาสตร์ศิลปะอินเดีย
-ประวัติศาสตร์ศิลปะลังกา

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 2 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ (ต่อ)
-ประวัติศาสตร์ศิลปะจาม
-ประวัติศาสตร์ศิลปะชวา
-ประวัติศาสตร์ศิลปะพม่า
-ประวัติศาสตร์ศิลปะขอม/เขมร

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 3 การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปะจากอินเดีย ลังกา จาม ชวา และขอม เข้าสู่ศิลปะไทย
-ศิลปะไทยช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 18
-ศิลปะทวารวดี
-ศิลปะศรีวิชัย
-ศิลปะลพบุรี
-ศิลปะหริภุญไชย

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 4 ศิลปะไทยหลังพุทธศตวรรษที่ 18
-การเข้าสู่การเป็นคนไทยการมีอักษรไทย
-ประวัติศาสตร์สุโขทัย
-การรับนับถือลัทธิความเชื่อของคนสุโขทัย
-รูปแบบของการสร้างเมืองสุโขทัย
-รูปแบบงานศิลปะ
-วิหาร พุทธรูป เจดีย์

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 5 การเข้าสู่อาณาจักรล้านนา
-ประวัติการสร้างอาณาจักรล้านนา
-การก่อตั้งอาณาจักรล้านนา
-ความเชื่อของคนล้านนา
-ลัทธิศาสนาในล้านนา
-รูปแบบงานศิลปะล้านนา
-วิหาร
-เจดีย์
-พระพุทธรูป
-งานจิตกรรม

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 6 การเข้าสู่อาณาจักรอู่ทอง
-การก่อตั้งอาณาจักรอู่ทอง
-ลักษณะลัทธิความเชื่อเดิมในอู่ทอง
-การเจริญเติบโตของศิลปะอู่ทอง
-อิทธิพลที่มีอยู่เดิมในงานศิลปะอู่ทอง
-รูปแบบงานศิลปะอู่ทองที่แท้จริง

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

ทบทวน / สรุปบทเรียนก่อนสอบ
กิจกรรม : บรรยายและสรุป

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

หน่วยที่ 7 การก่อตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
-การแบ่งยุคสมัยของอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
-อยุธยาตอนต้น
-ลำดับกษัตริย์ผู้สร้างในช่วงต้น
-คติความเชื่อดั้งเดิมในยุคนี้
-รูปแบบงานศิลปะในสมัยอยุธยาตอนต้นตั้งแต่งานสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรม งานจิตรกรรม

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 8 อาณาจักกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง
-ลำดับกษัตริย์ผู้สร้างในตอนกลาง
-คติความเชื่อ
-รูปแบบงานศิลปะอยุธยาตอนกลาง
งานสถาปัตยกรรม
ศิลปกรรม
จิตรกรรม

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 9 อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
-ลำดับกษัตริย์ผู้สร้างในตอนปลาย
-คติความเชื่อ
-รูปแบบงานศิลปะอยุธยาตอนปลาย
งานสถาปัตยกรรม
งานศิลปกรรม
งานจิตรกรรม
-การเสียกรุงศรีอยุธยา


กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 10 การกอบกู้เอกราชของพระเจ้ากรุงธนบุรี
-ประวัติของพระเจ้ากรุงธนบุรี
-พระปรีชาสามารถของพระองค์
-รูปแบบงานศิลปะสมัยกรุงธนบุรี
-งานสถาปัตยกรรม
งานศิลปกรรม
งานจิตรกรรม
-การสูญเสียอาณาจักรธนบุรี

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 11 การก่อตั้งอาณาจักรรัตนโกสินทร์
-ประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์
-ลำดับกษัตริย์ที่สำคัญ
-รูปแบบงานสถาปัตยกรรมในช่วง ร.1-ร.3
-รูปแบบงานศิลปกรรมที่สำคัญในช่วง ร.1-ร.3

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 12 รูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญในช่วง ร.4
-ประวัติความเป็นมาของการเข้ามาของชนชาติตะวันตกในช่วง ร.4
-การเปลี่ยนแปลงในกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อรับอิทธิพลตะวันตก

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

หน่วยที่ 13 การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในสมัยรัชกาลที่ 5-9
-การเปลี่ยนแปลงการปกครอง
-การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
-การเปลี่ยนแปลงทางด้านงานสถาปัตยกรรม

กิจกรรม : สื่อประกอบการบรรยาย
การอธิบายและซักถาม

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน