รายละเอียด

ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า / Electrical Engineering Maintenance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE130
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Maintenance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทางวิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน