รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน / Necessary Information Technology in Daily Life

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC301
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Necessary Information Technology in Daily Life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีสื่อประสม และการใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปที่จําเป็นเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

study about definition, importance and components of information technology, the internet, digital media, social networking, e- commerce, internet of things (IOT), artificial intelligence (AI), multimedia technology and necessary application programs, internet threats and security and Computer

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

แนะนำรายวิชา
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์กร
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

สอบระหว่างภาค
กิจกรรม :

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ระบบสารสนเทศสาหรับผู้บริหารระดับสูง
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์การ
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

เทคโนโลยีและการจัดการความรู้
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

จริยธรรมและการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : บรรยาย แบบฝึกหัด กิจกรรมในห้องเรียน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน