รายละเอียด

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ / Information Technology for Works

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : DIPCC303
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Technology for Works
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บ ค้นคืน ส่งผ่านและจัดดำเนินการข้อมูลสารสนเทศ การประยกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรปในการนำเสนอและสื่อสารข้อมลสารสนเทศตามลักษณะงานอาชีพ

รายวิชา - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน