รายละเอียด

การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี / Integrative Programming and Web Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT602
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Integrative Programming and Web Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาการสื่อสารระหว่างระบบสารสนเทศ มาตรฐานการแปลงข้อมูล การบูรณาการการเข้ารหัส มาตรการควบคุมความมั่นคงของซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีของภาษาสคริปท์ การบูรณาการภาษาสคริปต์และฝึกเขียนภาษาโปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการจัดการและการบริหารองค์กร

Study of information systems communication, data transformation standard, encoding integrative, software security control, Script technology, integration of computer script and programming language for corporate management support.

รายวิชา - การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเว็บเทคโนโลยี


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน