รายละเอียด

การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต / Big data Analytics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT214
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Big data Analytics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ทั้งใน หลักการเก็บบันทึก การคืนคืนข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินประสิทธิภาพของตัวแบบที่ใช้ ในการวิเคราะห์ รวมทั้งสามารถนํา เทคนิควิธีการวิเคราะห์ข้อมูลมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเหมาะสม

Study and practice about big data analytics, including the principle of data storing, information retrieval, data processing, data analytic, evaluation of the analytic models, and applying the analytic methods with the business data effectively.

รายวิชา - การวิเคราะห์ข้อมูลมหัต


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน