รายละเอียด

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ / Human Computer Interaction

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCT202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Computer Interaction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการรับรู้และเรียนรู้ของมนุษย์ หลักการออกแบบการโต้ตอบระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ แนวทางการออกแบบที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง ส่วนสนับสนุนผู้บกพร่องในการรับรู้ การทดลองปฏิบัติ การทดสอบและประเมินผลส่วนติดต่อผู้ใช้ และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบการโต้ตอบ

Study and practice about human’s recognition and learning processes; principles in designing user and computer interaction; human-centered design approach; support systems for the disability; trial, test and evaluation of User Interface section; as well as the use of package software for interaction design

รายวิชา - ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์

บทที่ 1 การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ (Human Interaction)
- องค์ปรกอบของประสาทสัมผัสมนุษย์
- ระบบความจำประสาทสัมผัส ความจำระยะสั้น และระยะยาวของมมุษย์
การบวนการความคิด (Thinking) การให้เหตุผล (Reasoning) การแก้ปัญหา (Problem Solving)
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ของคอมพิวเตอร์ (Computer Interaction)
- Input/Output Unit ของระบบคอมพิวเตอร์
- การออกแบบส่วนรับเข้าข้อมูล คีย์บอร์ด เมาส์ และอื่น ๆ
- การระบุตำแหน่ง บนระนาบ 2 มิติ และ 3 มิติ
- การออกแบบส่วนการแสดงผล จอภาพ เครื่องพิมพ์ และอื่น ๆ
- ระบบความจำคอมพิวเตอร์
- ระบบประมวลผลบนคอมพิวเตอร์
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 3 รูปแบบปฏิสัมพันธ์ (Interaction Model)
- ปัจจัยสำคัญในการออกแบบกรอบการปฏิสัมพันธ์ (Interaction Framework)
- ความเข้ากันได้กับสรีระมนุษย์ (Ergonomics)
- รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ โดยใช้การป้อนคำสั่ง ไปจนถึงการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language)
- พื้นฐานปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบ WIMP (Window , Icon , Menu and Pointer)
พื้นฐานการประเมินประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience)
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 4 กระบวนการออกแบบ (Design Process)
- พื้นฐานการออกแบบระบบปฏิสัมพันธ์
- กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ (Requirements Analysis) การใช้เครื่องมือในการออกแบบ
- การออกแบบ Screen, Design และ Layout และการออกแบบ Interaction บนเว็บเพจ แบบ Feature, Search และ Browse
- อภิปรายจากตัวอย่างและกรณีศึกษาการออกแบบ
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 5 รูปแบบการนำทางเมนู (Navigation Models)
- รูปแบบการออกแบระบบนำเส้นทางของเมนู แบบต่าง ๆ เช่น Clear Entry Points, Menu Page, Pyramid, Model Panel, Deep-Linked State, Escape Hatch เป็นต้น
- รูปแบบการแสดงตำแหน่งที่ของเมนู แบบต่าง ๆ เช่น Sequence Map, Breadcrumbs, Annotated Scrollbar เป็นต้น
- การเปลี่ยนผ่าน (Transition)
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 6 การจัดหน้าและเนื้อหา (Layout of Page Elements)
- การจัดเนื้อหาแบบ Grouping Related Items, Peer Items, Distinguishing one Item among Peers, List of Items เป็นต้น
- การจัด Pattern แบบ Center Stage, Grid of Equals, Titled Sections, Modules Tabs, Accordion, Collapsible Panels, Movable Panels, Right/Left Alignment, Diagonal Balance Responsive Disclosure, Responsive Enabling, Liquid Layout เป็นต้น
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 7 การออกแบบการจัดลำดับ (List Design)
- องค์ประกอบสำคัญของการเรียงลำดับ ได้แก่ Length, Order, Grouping, Item Types, Interaction, Dynamic Behavior เป็นต้น
- รูปแบบของการจัดลำดับแบบต่าง ๆ เช่น Two-Panel Selector, One-Windows Drilldown, List Inlay, Thumbnail Grid, Carousel, Row Striping, Pagination, Jump to Item, Alphabet Scroller, Cascading List, Tree Table, New-Item Row เป็นต้น
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

สอบกลางภาค
กิจกรรม : การสอบข้อเขียน , สอบภาคปฏิบัติ

บทที่ 8 การออกแบบส่วนรับคำสั่ง และการดำเนินการ (Actions and Command Design)
- ลักษณะของส่วนรับคำสั่งเพื่อดำเนินการทางหน้าจอภาพ เช่น Buttons, Menu bars, Pop-up Menus, Drop-Down menus, Toolbars, Links, Action Panels, Hiver Tools
- ลักษณะการรับคำสั่งเพื่อดำเนินการจากอุปกรณ์ เช่น Double-Clicking on items, Keyboard Actions, Drag-and-drop, Typed Commands
- รูปแบบของการออกแบบส่วนรับคำสั่งและดำเนินการแบบต่าง ๆ เช่น Button Groups, Hover Tools, Action Panel, Prominent “Done” Button, Smart Menu Items, Proview, Progress Indicator, Cancelability, Multi-level Undo, Command History, Macros
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation)
- การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตาราง, Scatter Plot, Gantt Chart, Bar Chart
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 9 การนำเสนอข้อมูล (Data Presentation)
- รูปแบบการนำเสนอข้อมูลเลิงกราฟิกแบบต่าง ๆ เช่น Overview Plus Detail, Datatips, Data Spotlight, Dynamic Queries, Data Brushing, Local Zooming, Sortable Table, Radial Table, Multi-Y Graph, Small Multiples, Treemaps
กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 10 การรับข้อมูลจากผู้ใช้ ฟอร์ม และการควบคุม (Input from Users using From and Control)
- เครื่องมือสำหรับรับการเลือกข้อมูลเป็นชุด เช่น Checkbox, radio buttons, Drop-down list, Toggle Button, N Radio buttons, N-item drop-down list, selection list, Spinner, Table
- เครื่องมือสำหรับรับข้อมูลตัวอักษร เช่น Text Field, Combo box, Text Editor

กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 10 การรับข้อมูลจากผู้ใช้ ฟอร์ม และการควบคุม (Input from Users using From and Control)
- เครื่องมือสำหรับรับข้อมูลตัวเลข เช่น Number Text Field, Structured Format Text Field, Spin Box, Slider, Num Pad
- เครื่องมือสำหรับรับข้อมูลวันที่ เวลา เช่น Date Text Field, Date Structured Format, Calendar เป็นต้น
ศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของการออกแบบส่วนกับข้อมูล เช่น Forgiving Format, Structured Format, Fill-in the blanks, Input Hints, Input Prompt, Password Strength Meter, Autocompletion, Dropdown Chooser, List Builder เป็นต้น

กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 11 การออกแบบปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices Interaction Design)
- ลักษณะและข้อจำกัดของอุปกรณ์เคลื่อนที่
- การรับข้อมูล input ของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Gesturing)

กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

บทที่ 11 การออกแบบปฏิสัมพันธ์กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Devices Interaction Design)
- ข้อกำหนดการออกแบบของระบบปฏิบัติการ
รูปแบบการออกแบบบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น Vertical Stacks, Filmstrip, Touch Tools, Bottom Navigation, Thumbnail-and-Text List, Infinite List, Generous Borders, Text Clear Button, Loading Indicators, Richly Connected Apps, Streamlined Branding

กิจกรรม : บรรยาย , อภิปราย

สอบปลายภาค
กิจกรรม : การสอบข้อเขียน , สอบภาคปฏิบัติ

-
กิจกรรม : -

อาจารย์ผู้สอน