รายละเอียด

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน / Grounding and Lightning Protection System

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 8 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Grounding and Lightning Protection System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน