รายละเอียด

คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล / Computer Graphic for Digital Print Media

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAADP102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Graphic for Digital Print Media
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิทัล

แนะนำเกี่ยวกับสื่อพิมพ์ดิจิตอล
รายละเอียด: ภาพรวมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเจริญก้าวหน้า และความสำคัญของสื่อพิมพ์ดิจิตอล ในส่วนนี้จะมีการบรรยายและการสนทนา
กิจกรรม : -

การแนะนำหลักการและองค์ประกอบของการออกแบบพื้นฐาน รวมถึงเส้น รูปร่าง สี พื้นผิว และสมดุล ในส่วนนี้จะมีการบรรยาย การสนทนา และการฝึกออกแบบเบื้องต้น
กิจกรรม : ออกแบบโปสเตอร์ง่ายๆ โดยใช้หลักการและองค์ประกอบของการออกแบบที่เรียนรู้

แนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก - ส่วนที่ 1
รายละเอียด: การฝึกอบรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกพื้นฐาน เริ่มต้นด้วย Adobe Photoshop นี่คือการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการที่เน้นในเรื่องการเข้าใจอินเตอร์เฟซและฟังก์ชันพื้นฐาน

กิจกรรม : ใช้โปรแกรม Photoshop ในการแก้ไขภาพที่ให้มา โดยเน้นการปรับแต่งสี สมดุลของคอมโพสิชันและการแก้ไขพื้นฐานอื่นๆ

แนะนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิก - ส่วนที่ 2
รายละเอียด: การทำความคุ้นเคยกับซอฟต์แวร์ออกแบบกราฟิกต่อ เน้นที่ Adobe Illustrator ในส่วนนี้จะเป็นการฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการที่ครอบคลุมฟังก์ชันที่ทันสมัยกว่า

กิจกรรม : ใช้โปรแกรม Illustrator ในการสร้างกราฟิกเวกเตอร์ของวัตถุหรือฉากที่เลือก รวมถึงการนำเอาฟังก์ชันขั้นสูงมาใช้งาน

การออกแบบภาพวาด 2 มิติ
รายละเอียด: การฝึกอบรมในการสร้างภาพวาด 2 มิติที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ทักษะการใช้ซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้มาแล้ว การบรรยายอย่างสั้น และมีการมอบหมายงานออกแบบ
กิจกรรม : ออกแบบภาพวาด 2 มิติสำหรับสินค้าหรือคอนเซปที่เลือก อาจเป็นโฆษณา ฉลากสินค้า โลโก้ ฯลฯ

การออกแบบภาพวาด 3 มิติ
รายละเอียด: แนะนำในการสร้างภาพ 3 มิติที่ละเอียดอ่อน โดยใช้ซอฟต์แวร์เช่น Blender ส่วนนี้รวมการบรรยายและการฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม : สร้างโมเดล 3 มิติง่ายๆของวัตถุที่กำหนดโดยใช้ Blender หรือเครื่องมือที่คล้ายกัน

การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณในการออกแบบดิจิตอล
รายละเอียด: การสนทนาเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณในการออกแบบดิจิตอล รวมถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจในการออกแบบ รวมถึงการบรรยาย กรณีศึกษา และการสนทนาในคลาส
กิจกรรม : เขียนเรียงความสั้นๆเพื่อสะท้อนความคิดในกรณีศึกษาทางจรรยาบรรณที่อภิปรายในคลาสและให้ความเห็นส่วนบุคคลเกี่ยวกับเรื่องที่พูดถึง

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายลิขสิทธิ์
รายละเอียด: การสัมมนาเกี่ยวกับความเคารพสิทธิ์ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในการออกแบบ โดยเน้นให้ความสำคัญในผลกระทบทางกฎหมายจากการละเมิด
กิจกรรม : เตรียมการนำเสนอหรือทำอินโฟกราฟิกเพื่ออธิบายข้อสรุปเกี่ยวกับกฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดิจิตอล

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการออกแบบ
รายละเอียด: การเพิ่มทักษะทางสมองผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาและการท้าทายในการออกแบบ ส่วนนี้เน้นการสร้างความคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจ
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการออกแบบที่กำหนด (เช่น การออกแบบโฆษณาที่ออกแบบไม่ดี) โดยแสดงความคิดวิเคราะห์และทักษะในการตัดสินใจ

การสำรวจความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
รายละเอียด: สัมมนาแบบโต้ตอบเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการคิดนวัตกรรม กิจกรรมรวมถึงการชวนคิด การวิจารณ์ และโครงการออกแบบที่สร้างสรรค์
กิจกรรม : ออกแบบนวัตกรรมสำหรับสื่อที่เลือก (เช่น โปสเตอร์ หน้าปกนิตยสาร หรือบรรจุภัณฑ์สินค้า) โดยแสดงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเอกลักษณ์

ทักษะระหว่างบุคคลและการทำงานเป็นทีมในการออกแบบ
รายละเอียด: เน้นความสำคัญของการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการออกแบบร่วมกัน ส่วนนี้เน้นการสร้างและเสริมสร้างทักษะระหว่างบุคคล
กิจกรรม : ออกแบบแคมเปญโฆษณาทั้งหมดสำหรับสินค้าหรือเหตุการณ์ทางความจริง ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบต่างๆ (โลโก้ โปสเตอร์ โพสต์สื่อสังคมออนไลน์ ฯลฯ) และต้องการการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

บทบาทของนักออกแบบในสังคม
รายละเอียด: การสัมมนาเกี่ยวกับความรับผิดชอบและบทบาทในสังคมของนักออกแบบ โดยเน้นการอยู่ในกรอบของจรรยาบรรณ การยัดเยียด และการตระหนักถึงสังคม
กิจกรรม : เขียนเรียงความสั้นๆเกี่ยวกับบทบาทของนักออกแบบในสังคมพร้อมอ้างอิงถึงหัวข้อสัมมนา

การวิเคราะห์ตัวเลขในการออกแบบ
รายละเอียด: ภาพรวมเกี่ยวกับความสำคัญและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวเลขในการออกแบบ สัมมนานี้รวมการบรรยาย การฝึกปฏิบัติและการสนทนา
กิจกรรม : วิเคราะห์การออกแบบที่ให้มาจากข้อมูลตัวเลข (เช่น ขนาด สมดุล ค่าสี เป็นต้น) และนำเสนอผลลัพธ์ในรายงานสั้นๆ

การพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีในการออกแบบดิจิตอล
รายละเอียด: การสำรวจแนวโน้มล่าสุดและเครื่องมือออกแบบที่กำลังเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมสื่อพิมพ์ดิจิตอล รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ AI และ Augmented Reality
กิจกรรม : ศึกษาความก้าวหน้าล่าสุดในเครื่องมือหรือเทคโนโลยีออกแบบดิจิตอลและเตรียมการนำเสนอหรือรายงานสรุปความสามารถและผลกระทบที่เป็นไปได้ต่อวงการ

ทบทวนรายวิชาและอนาคตของสื่อพิมพ์ดิจิตอล
รายละเอียด: ทบทวนสาระสำคัญในรายวิชา ภาพรวมของแนวโน้มในสื่อพิมพ์ดิจิตอลในอนาคต และการสนทนาเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยเกี่ยวกับความสนใจและความใฝ่ฝันในวงการนี้
กิจกรรม : เตรียมพอร์ตการทำงานทั้งหมดที่ทำในระหว่างหลักสูตรและเขียนบทสรุปเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเติบโตส่วนตัว รวมถึงความฝันในอนาคตในวงการสื่อพิมพ์ดิจิตอล

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน