รายละเอียด

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ / การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA739
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน