รายละเอียด

เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า / Electrical Instruments and Measurements

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 8 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Instruments and Measurements
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2567

รายละเอียด

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด  การเคราะห์การวัด การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า กระแสตรงและกระแสสลับโดยใช้เครื่องวัดแบบอนาล็อกและ ดิจิตอล การวัดกำลัง ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า การวัดความต้าน ค่าความเหนี่ยวนำและค่าความจุไฟฟ้า  การวัดความถี่ และคาบเวลาหรือช่วงเวลา สัญญาณรบกวน การแปลงสัญญาณและการสอบเทียบเครื่องมือวัด
           Study and practice of units and standard of electrical measurement;  instrument  classification and  characteristics;  measurement analysis;  measurement  of DC  and AC current and voltage using analog and digital  instruments; power, power factor, and energy measurement;  measurement  of  resistance,  inductance, capacitance; frequency and  perlod/tlme-interval measurement; noises;transducers; calibration. 

รายวิชา - เครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟ้า

หน่วยและมาตรฐานการวัดทางไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย

ประเภทและคุณลักษณะของเครื่องมือวัด

กิจกรรม : บรรยาย

การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้เครื่องมือวัดแบบ แอนะล็อกและแบบดิจิทัล

กิจกรรม : บรรยาย

การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้เครื่องมือวัดแบบ แอนะล็อกและแบบดิจิทัล

กิจกรรม : บรรยาย

การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบ
แอนะล็อกและแบบดิจิทัล

กิจกรรม : บรรยาย

การวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้เครื่องมือวัดแบบ
แอนะล็อกและแบบดิจิทัล
กิจกรรม : บรรยาย

การวัดกำลัง

กิจกรรม : บรรยาย

สอบกลางถาค
กิจกรรม : สอบแบบปรนัย และ สอบแบบอัตนัย

ตัวประกอบกำลังและพลังงานไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย

การวัดค่าความต้านทาน ค่าความเหนี่ยวนำ

กิจกรรม : บรรยาย

การวัดค่าความจุไฟฟ้า
กิจกรรม : บรรยาย

การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา
กิจกรรม : บรรยาย

การวัดความถี่และคาบหรือช่วงเวลา
กิจกรรม : บรรยาย

สัญญาณรบกวน
กิจกรรม : บรรยาย

ทรานสดิวเซอร์
กิจกรรม : บรรยาย

ทรานสดิวเซอร์ และการวัดทางอุตสาหกรรม
กิจกรรม : บรรยาย

ทบทวน
กิจกรรม : บรรยาย

อาจารย์ผู้สอน