รายละเอียด

ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์ / Chinese for Tourist Guide

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOATH153
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chinese for Tourist Guide
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาจีนสำหรับงานมัคคุเทศก์

1.ชี้แจงเกี่ยวกระบวนการเรียนการสอน
- วัตถุประสงค์และเนื้อหารายวิชา
- ข้อกำหนดการเรียนการสอน
- ข้อตกลงร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน
- เกณฑ์การวัดและประเมินผล

บทที่ 1 รูปแบบภาษาสำหรับงานมัคคุเทศก์ในการจัดนำเที่ยว (การบรรยาย)
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ เนื้อหา
2. ร่วมกันกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอน
3. ชี้แจงการวัดผลประเมินผล


1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2 รูปแบบภาษาสำหรับงานมัคคุเทศก์ในการจัดนำเที่ยว (การบรรยาย)
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่2 ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนองานการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว
2.ตอบข้อซักถาม
4.สรุปการนำเสนอและข้อเสนอแนะ

บทที่3 รูปแบบภาษาสำหรับงานมัคคุเทศก์ในการจัดนำเที่ยว (นำชม)
- คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่3 ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนองานการบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว
2.ตอบข้อซักถาม
4.สรุปการนำเสนอและข้อเสนอแนะ

บทที่4 ข้อแนะนำ ข้อห้าม สำหรับนักท่องเที่ยว
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่5 การเจรจราต่อรอง ในการนำเที่ยว และ นักท่องเที่ยว
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่6 การประสานงานติดต่อ
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่7 การรับเรื่องร้องทุกข์
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา
4.ทำแบบฝึกหัด

บทที่8 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (1)
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา

ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนองานการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
2.ตอบข้อซักถาม
3.สรุปการนำเสนอและข้อเสนอแนะ

บทที่9 การให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว (2)
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา

ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนองานการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
2.ตอบข้อซักถาม
3.สรุปการนำเสนอและข้อเสนอแนะ

บทที่10 การแหล่งท่องเที่ยว (3)
- ·คำศัพท์
- ข้อควรสังเกต
- บทสนทนา
- แบบฝึกหัด

กิจกรรม : 1. ผู้สอนแนะนำความหมายของคำศัพท์ สำนวน นักศึกษาซักถามข้อสงสัย
2. นักศึกษาทำความเข้าใจบทสนทนา และฝึกสนทนา
3.ผู้สอนนำสรุปบทสนทนา

ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยว
กิจกรรม : 1. นักศึกษานำเสนองานการให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
2.ตอบข้อซักถาม
3.สรุปการนำเสนอและข้อเสนอแนะ

ฝึกปฏิบัติการนำเที่ยวตามความสนใจของผู้เรียน
กิจกรรม : 1.นักศึกษาลงพื้นที่จำลองการนำเที่ยวตาม

- ผู้เรียนนำเสนองานการนำเที่ยวตามความสนใจ
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอผลงาน

อาจารย์ผู้สอน