รายละเอียด

เทคโนโลยีเครื่องมือกล / Machine Tools Technology

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เชิญ ที่ลงทะเบียนเรียน  ENGIE104 : เทคโนโลยีเครื่องมือกล Machine Tools Technology Sec. 2

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 4 ปี เข้ากลุ่มไลน์ ตาม Line Link ครับ

รายวิชา - เทคโนโลยีเครื่องมือกล

อาจารย์ผู้สอน