รายละเอียด

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ / Computer Programming

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Programming
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์
- แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติการใช้โปรแกรม Compiler ของภาษาคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

โครงสร้างและไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์
- โครงสร้าง ไวยากรณ์ (Syntax) ของภาษาคอมพิวเตอร์ และ Algorithm
- ปฏิบัติการเขียน Algorithm และโปรแกรมในเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยาย 2 คาบในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 คาบตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์และการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart
- ปฏิบัติการแปลงไป กลับ ระหว่าง Source-code, Pseudo-code และ Flowchart

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

4 การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไข
- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขโดยใช้คำสั่ง if(…) และคำสั่ง if(…) else

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case
- ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขหลายชั้นโดยใช้คำสั่ง if(…) else หลายชั้นและคำสั่ง switch(…) case

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบ
- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง while(…) และคำสั่ง do…while(…);

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบวนรอบโดยใช้คำสั่ง for(…) และการใช้ลูปซ้อนลูป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- การเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Pointer และ Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Array หลายมิติ

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Function
- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Pointer และ Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Function ที่มี Array และ Pointer

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- การเขียนโปรแกรมแบบ Text File
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Text File

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

การเขียนโปรแกรมแบบ Structure
- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ทั่วไป

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

- การเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array
- ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมแบบ Structure ที่มี Array

กิจกรรม : - บรรยาย 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติ 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : - ทบทวนทฤษฏี 2 ชั่วโมงในห้องเรียนทฤษฎี
- ลงมือปฏิบัติทบทวน 3 ชั่วโมงตามเนื้อหาที่สอดคล้องกับการบรรยายทบทวนทฤษฏี โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มี Compiler software ที่ห้องปฏิบัติการ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน