รายละเอียด

เทคโนโลยีเครื่องมือกล / Machine Tools Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE104
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีเครื่องมือกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Machine Tools Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เชิญ ที่ลงทะเบียนเรียน  ENGIE104 : เทคโนโลยีเครื่องมือกล Machine Tools Technology Sec. 1

นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน เข้ากลุ่มไลน์ ตาม Line Link ครับ

รายวิชา - เทคโนโลยีเครื่องมือกล

1 .เครื่องมือกลการผลิต และความปลอดภัยในโรงงาน
1.1 เครื่องมือกลการผลิต
1.2 ประเภทของเครื่องมือกลการผลิต
1.3 ความปลอดภัยในโรงงาน
1.4 ปฏิบัติการลับเครื่องมือตัด
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

2. เครื่องมือกลตัดโลหะ
2.1 ลักษณะของการตัดโลหะ
2.2 ชนิดของเครื่องตัดโลหะ
2.3 เครื่องเลื่อยกล
2.4 เครื่องเลื่อยสายพาน
2.5 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือกลตัดโลหะ
2.6 การบำรุงรักษาเครื่องมือกลตัดโลหะ
2.7 ปฏิบัติการใช้เครื่องมือกลตัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

3. เครื่องเจาะ
3.1 ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการเจาะรูบนชิ้นงาน
3.2 ชนิดของเครื่องเจาะ
3.3 ส่วนประกอบของเครื่องเจาะ
3.4 ชนิดของเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องเจาะ
3.5 การคำนวณเกี่ยวกับการใช้เครื่องเจาะ
3.6 ขั้นตอนการใช้เครื่องเจาะ
3.7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจาะ
3.8 การบำรุงรักษาเครื่องเจาะ
3.9 ปฎิบัติการใช้งานเครื่องเจาะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

4. เครื่องกลึงโลหะ
4.1 ชนิดของเครื่องกลึง
4.2 ลักษณะของงานกลึง
4.3 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกลึง
4.4 การคำนวณเกี่ยวกับการใช้เครื่องกลึง
4.5 การกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว และกลึงตกร่อง
4.6 ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า กลึงปอกผิว และกลึงตกร่อง
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

4. เครื่องกลึงโลหะ
4.7 อุปกรณ์ที่ใช้งานกับเครื่องกลึง
4.8 การเจาะรูชิ้นงานโดยใช้เครื่องกลึง
4.9 การกลึงเรียว และกลึงเยื้องศูนย์
4.10 ปฏิบัติงานเจาะรูชิ้นงาน การกลึงเรียวและกลึงเยื้องศูนย์
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

4. เครื่องกลึงโลหะ
4.11 การพิมพ์ลาย
4.12 การกลึงเกลียว
4.13 การกลึงงานโดยใช้หัวจับแบบสี่ฟัน
4.14 ปฏิบัติงานพิมพ์ลาย กลึงเกลียว
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

4. เครื่องกลึงโลหะ
4.15 การใช้งานหัวจับ 4 ฟันอิสระ
4.16 การกลึงคว้าน
4.17 การบำรุงรักษาเครื่องกลึง
4.18 ปฏิบัติงานกลึงโดยใช้หัวจับ 4 ฟันอิสระ และการกลึงคว้าน
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

5. เครื่องกัด
5.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องกัด
5.2 ชนิดของเครื่องกัด
5.3 ส่วนประกอบของเครื่องกัด
5.4 เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องกัด
5.5 การคำนวณเกี่ยวกับการใช้เครื่องกัด
5.6 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องกัด
5.7 ปฏิบัติงานกัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

5. เครื่องกัด
5.8 งานกัดโลหะ
5.9 เครื่องกัดนอน และการใช้งาน
5.10 ลักษณะของเครื่องมือตัดที่ใช้กับเครื่องกัด
5.11 การคำนวณเกี่ยวกับการใช้เครื่องกัด
5.12 ข้อควรระวัง และการบำรุงรักษาเครื่องกัด
5.13 ปฏิบัติงานกัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

5. เครื่องกัด
5.14 การกัดเฟือง
5.15 การคำนวณเกี่ยวกับการกัดเฟือง
5.15 ปฏิบัติงานกัดโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

6. เครื่องไส
6.1 ลักษณะของการขึ้นรูปชิ้นงานโดยเครื่องไสโลหะ
6.2 ชนิดของเครื่องไสโลหะ
6.3 ส่วนประกอบของเครื่องไสโลหะ
6.4 อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องไสโลหะ
6.5 การคำนวณเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องไสโลหะ
6.6 การไสโลหะ
6.7 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไสโลหะ
6.8 การบำรุงรักษาเครื่องไสโลหะ
6.9 ปฏิบัติติงานไสโลหะ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

7. งานเจียระไน
7.1 ลักษณะงานเจียระไน
7.2 ชนิดของเครื่องเจียระไน
7.3 ส่วนประกอบของเครื่องเจียระไน
7.4 ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียระไน
7.5 ปฏิบัติการเจียระไนราบ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

7. งานเจียระไน
7.6 อุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องเจียระไน
7.7 ส่วนประกอบของล้อหินเจียระไน
7.8 การบำรุงรักษาเครื่องเจียระไน
7.6 ปฏิบัติการเจียระไนราบ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

8. เครื่องจักรกลอัตโนมัติ
8.1 ลักษณะของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
8.2 ประเภทของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
8.3 ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
8.4 ระบบควบคุมอัตโนมัติเครื่องจักกลอัตโนมัติ
8.5 ปฏิบัติการเจียระไนราบ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

9. คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบและการผลิต
9.1 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออบแบบการผลิต
9.2 ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต
9.3 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบการผลิต
9.4 โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการออกแบบการผลิต
9.5 ปฏิบัติการเจียระไนราบ
กิจกรรม : บรรยาย
Power Point
Video Clip
ใบงาน

ทบทวน และสอบปฏิบัติ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน