รายละเอียด

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา / Environment and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC106
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Environment and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

วิชากระบวนการคิดและการแก้ปัญหา GEBIN701_SEC_22 ห้องเรียน ศท.505

1. ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มตามลิงค์หรือ QR Code ข้างบน

2. ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน MS TEAM ตามลิงค์ข้างบน

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร 098 3690990

ห้องพัก ศท.504 (ตรงข้ามลิฟต์ชั้น 5) อาคารศึกษาทั่วไป (ตรงข้ามสนามบาสเกตบอล)

รายวิชา - สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา

อาจารย์ผู้สอน