รายละเอียด

การบัญชีชั้นต้น / Introduction to Accounting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 7 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BACAC110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การบัญชีชั้นต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Accounting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การบัญชีชั้นต้น

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี
- ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี
- ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี
- จรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
- กรอบแนวคิดสำหรับรายงานทางการเงิน

กิจกรรม : - แจ้งให้ผู้เรียนศึกษาประมวลรายวิชาและวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับประมวลรายวิชา
- บรรยายบทเรียน
- แบ่งกลุ่มจัดทำรายงาน และนำเสนอ
- สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คะแนนจากการนำเสนอในชั้นเรียน

การบันทึกรายการทางธุรกิจ
- วงจรบัญชี
- ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน รายได้และค่าใช้จ่าย
- การวิเคราะห์รายการค้า โดยสมการบัญชี

กิจกรรม : กิจกรรม:
-บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบันทึกรายการทางธุรกิจ
-การบันทึกบัญชีตามหลักบัญชีคู่
-การบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
-การผ่านบัญชีจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังสมุดแยกประเภท
-การจัดทำงบทดลอง
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

รายการปรับปรุง
-สาเหตุที่ต้องมีการปรับปรุง
-รายการปรับปรุง
-รายการล่วงหน้า (ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า)
-รายการคงค้าง (รายได้ค้างรับ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย)
- ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
-สรุปกระบวนการจัดทำรายการปรับปรุง
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

รายการ ณ วันสิ้นงวด
-การจัดทำกระดาษทำการ
-การจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง
-การปิดบัญชี
การปิดบัญชีกรณีมีผลกำไร
การปิดบัญชีกรณีมีผลขาดทุน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

รายการ ณ วันสิ้นงวด
- การจัดทำงบการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
งบแสดงฐานะการเงิน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

ภาษีมูลค่าเพิ่มกับการดำเนินธุรกิจ
-ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพ่ิม และผู้ที่ได้รับการยกเว้น
-ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม
-อัตราภาษีและการคำนวณภาษีมูลค่าเพ่ิม
-การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
-การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีมูลค่าเพ่ิม
-การบันทึกบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
-บันทึกบัญชีแบบสินค้าสิ้นงวด
-บันทึกบัญชีแบบสินค้าต่อเนื่อง
-บัญชีแยกประเภท
-การแสดงรายการในงบการเงิน


กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

ทดสอบกลางภาค
กิจกรรม : ทดสอบ

การบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ
-ลักษณะของกิจการให้บริการ
-การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการให้บริการในสมุดรายวันทั่วไป
-การผ่านบัญชีจากสมุดรายวันที่วไปยังสมุดแยกประเภท

กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีสำหรับกิจการให้บริการ
-การจัดทำงบทดลอง
-รายการปรับปรุงและปิดบัญชี
-งบการเงินสำหรับกิจการให้บริการ
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
-ลักษณะของกิจการซื้อขายสินค้า
-วงจรการดำเนินงานของกิจการซื้อขายสินค้า
-การบันทึกบัญชีสำหรับระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
-การซื้อสินค้า
-ส่งคืนสินค้าและส่วนลด
-ค่าขนส่งสินค้า
-ขายสินค้า
-ต้นทุนขาย
-การปรับปรุงและปิดบัญชี
-กระดาษทำการ
-งบการเงิน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
-การบันทึกบัญชีสำหรับระบบสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง
-การซื้อสินค้า
-ส่งคืนสินค้าและส่วนลด
-ค่าขนส่งสินค้า
-ขายสินค้า
-ต้นทุนขาย
-การปรับปรุงและปิดบัญชี
-กระดาษทำการ
-งบการเงิน
-เปรียบเทียบการบันทึกบัญชีระบบสินค้าต่อเนื่องและระบบสินค้าคงเปลือแบบสิ้นงวด
-เปรียบเทียบงบการเงินระบบสินค้าต่อเนื่องและระบบสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีสำหรับกิจการอุตสาหกรรม
-หลักการบันทึกบัญชีของกิจการอุตสาหกรรม
-การเตรียมปัจจัยการผลิต
-การเบิกปัจจัยการผลิตเข้าสินค้าระห่างผลิต
-การโอนสินค้าระหว่างผลิตไปสินค้าสำเร็จรูป
-การโอนสินค้าสำเร็จรูปไปต้นทุนขาย
-การบันทึกบัญชี ณ วันสิ้นงวดสำหรับกิจการอุตสาหกรรม

กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีสำรหับกิจการอุตสาหกรรม
-การจัดทำงบการเงินาำหรับกิจการอุตสาหกรรม
-งบต้นทุนการผลิต
-งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
-งบแสดงฐานะการเงิน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

การบัญชีส่วนของเจ้าของ
-ความหมายของส่วนของเจ้าของ
-การบัญชีของส่วนของเจ้าของ
-กิจการเจ้าของคนเดียว
-ห้างหุ้นส่วน
-บริษัทจำกัด
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

สมุดรายวันเฉพาะ
-ความหมายและประเภทของสมุดรายวันเฉพาะ
-การบันทึกบัญชีสมุดรายวันเฉพาะ
-สมุดรายวันขาย
-สมุดรายวันรับเงิน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

สมุดรายวันเฉพาะ
-การบันทึกบัญชีสมุดรายวันเฉพาะ
-สมุดรายวันซื้อ
-สมุดรายวันจ่ายเงิน
-สมุดรายวันทั่วไป
-บัญชีแยกประเภทย่อย (ลูกหนี้ เจ้าหนี้)
-งบการเงิน
กิจกรรม : บรรยายบทเรียน
-ถามตอบในชั้นเรียน
-ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกหัด
- ส่งงานที่มอบหมาย

อาจารย์ผู้สอน