รายละเอียด

เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร / Fundamentals of Chemistry for Engineers

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamentals of Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

วิชาเคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร  รหัสวิชา FUNSC203_SEC_1 - วศ.บ.สว.4ปี.1 ห้องเรียน ศท.402

1. ให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มตามลิงค์หรือ QR Code ข้างบน

2. ให้นักศึกษาเข้าห้องเรียน MS TEAM ตามลิงค์ข้างบน

ผู้สอน  ผศ.ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร  098 3690990

ห้องพัก ศท.504 (ตรงข้ามลิฟต์ชั้น 5) อาคารศึกษาทั่วไป (ตรงข้ามสนามบาสเกตบอล) 

รายวิชา - เคมีมูลฐานสำหรับวิศวกร

บทที่ 1 โครงสร้างอะตอม
1.1 ทฤษฎีอะตอม
1.2 การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ
2.1 ตารางธาตุ
2.2 สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 1

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.1 พันธะโควาเลนต์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 2

บทที่ 3 พันธะเคมี
3.2 พันธะไอออนิก
3.3 พันธะโลหะ
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 3

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
4.1 พื้นฐานปริมาณสารสัมพันธ์

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 4

บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
4.2 สมการเคมี

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 5

บทที่ 5 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.1 สารและสมบัติของสสาร
5.2 สถานะของแก๊ส ของเหลว และของแข็ง
5.3 แก๊ส

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.4 ของเหลว
5.5 ของแข็ง

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 5 แก๊ส ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย
5.6 สารละลาย
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 6

บทที่ 6 จลนศาสตร์เคมี
6.1 อัตราการเกิดปฏิกิริยาและกฎอัตรา
6.2 ทฤษฎีที่ใช้อธิบายอัตราการเกิดปฏิกิริยา

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 7

บทที่ 6 จลนศาสตร์เคมี
6.3 พลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมี
6.4 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย
- ปฏิบัติการที่ 8

บทที่ 7 สมดุลเคมี
7.1 ภาวะสมดุล


กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 7 สมดุลเคมี
7.2 สมดุลการละลายของเกลือ
7.3 สมดุลไอออนเชิงซ้อน
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 กรด-เบส
8.1 สมบัติของกรด-เบส
8.2 นิยามของกรด-เบส
8.3 ความแรงของกรด-เบส
8.4 การแตกตัวเป็นไอออนในน้ำของกรดและเบส

กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

บทที่ 8 กรด-เบส
8.5 มาตรากรด-เบส
8.6 การไทเทรตของกรด-เบส
8.7 อินดิเคเตอร์
กิจกรรม : - การสอนแบบการตั้งคำถาม (Questioning)
- การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มย่อย (Small - Group Discussion)
- การสอนแบบกรณีศึกษา (Case Studies)
- การสอนแบบบรรยาย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน