รายละเอียด

โครงงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร / Farm Machinery Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM122
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Farm Machinery Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

เกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร

รายวิชา - โครงงานด้านเครื่องจักรกลเกษตร

บทที่ 1 ความสำคัญของเครื่องจักรกลเกษตร
- ความสำคัญของเครื่องจักรกลเกษตร
- เครื่องมือเตรียมดิน
- เครื่องมือเก็บเกี่ยว

กิจกรรม : ค้นคว้าและทำรายงานโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์จากห้องสมุด

บทที่ 2 การประยุกต์การใช้งานเครื่องจักรกลเกษตร
- ใช้งานด้านเตรียมดิน
- ใช้งานด้านการปลูกพืช
- ใช้งานด้านการดูแลรักษา
- ใช้งานด้านเก็บเกี่ยว
- ใช้งานด้านขนส่งการเกษตร
กิจกรรม : ฝึกค้นคว้า ทำรายงานการประยุกต์การใช้งานเครื่องจักรกลเกษรด้านต่าง ๆ

บทที่ 3 การกำหนดหัวข้อโครงงาน
- โครงงานด้านการเตรียมดิน
- โครงงานด้านการปลูกพืช
- โครงงานด้านการดูและรักษา
- โครงงานด้านการเก็บเกี่ยว
- โครงงานด้านการขนส่งการเกษตร
- โครงงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม : ค้นคว้างานต่าง ๆ เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลเกษตร และเลือกหัวข้อที่สนใจพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบ และนำมาบรรยายหน้าชั้นเรียน

บทที่ 4 การเขียนคำนำและวัตถุประสงค์ของโครงงาน
- การเขียนคำนำแบบต่าง ๆ
- วิธีการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงงาน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการเขียนคำนำและวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวกับหัวข้อโครงงานที่นักศึกษาได้เลือกไว้และนำเสนอที่หน้าชั้นเรียน

บทที่ 5 การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการตรวจเอกสาร การรวบรวมข้อมูล
- การค้นคว้างานวิจัยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
- การเขียนตรวจเอกสารและการรวบรวมข้อมูล

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการค้นคว้างานวิจัยจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุด อินเตอร์เนต วิธีการเขียนตรวจเอกสารงานที่ถูกต้อง และการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยให้นักศึกษานำเสนอหน้าชั้นเรียน

บทที่ 6 การเขียนวิธีการและอุปกรณ์ในการทำโครงงาน
- การเขียนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ
- การเขียนวิธีในการดำเนินการทำโครงการกิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการเขียนอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงการ และการเขียนวิธีในการทำโครงการว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้าง พร้อมทั้งนำมาเสนอหน้าห้องเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 ปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้

ปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้

ปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้

ปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้

ปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทำโครงการที่นักศึกษาได้เลือกไว้

บทที่ 7 ทดสอบข้อมูล
- ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล
- ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทดสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงงานที่ได้สร้างขึ้น

บทที่ 7 ทดสอบข้อมูล (ต่อ)
- ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูล
- ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการทดสอบข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลจากโครงงานที่ได้สร้างขึ้น (ต่อ)

บทที่ 8 จัดทำรูปเล่มรายงาน
- ศึกษาการจัดทำรูปเล่มรายงาน

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการจัดทำรูปเล่มให้ตรงกับแบบฟอร์มที่กำหนดไว้โดยศึกษาการเขียนอ้างอิงแบบต่าง ๆ ด้วย

บทที่ 9 การนำเสนอผลงาน
- ศึกษานำเสนอผลงานทางภาคบรรยาย
- ศึกษาการนำเสนอผลงานทางภาคโปสเตอร์

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้ง 2 วิธี พร้อมทั้งให้คะแนนจากการบรรยายและโปสเตอร์ที่นำมาเสนอ

บทที่ 9 การนำเสนอผลงาน
- ศึกษานำเสนอผลงานทางภาคบรรยาย
- ศึกษาการนำเสนอผลงานทางภาคโปสเตอร์

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย และภาคโปสเตอร์ โดยให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติทั้ง 2 วิธี พร้อมทั้งให้คะแนนจากการบรรยายและโปสเตอร์ที่นำมาเสนอ (ต่อ)

อาจารย์ผู้สอน