รายละเอียด

เทคโนโลยีโรงสีข้าวสมัยใหม่และการจัดการ / Modern Rice Milling Technology and Management

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCFM306
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีโรงสีข้าวสมัยใหม่และการจัดการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Modern Rice Milling Technology and Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2566

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนรวมทั้งหมดทุกคนไม่มีคิ้ว

รายวิชา - เทคโนโลยีโรงสีข้าวสมัยใหม่และการจัดการ

1 บทที่ 1 ความสำคัญของข้าว
- ประวัติข้าว
- การค้าข้าว
- ชนิดของพันธุ์ข้าว

กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติดูพันธุ์ข้าวชนิดต่าง ๆ บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบและฝึกปฏิบัติโดยการตรวจสอบพันธุ์ข้าวชนิดต่าง ๆ
พร้อมทำรายงานประกอบเรื่องพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกในจังหวัดพิษณุโลก

บทที่ 2 คุณภาพข้าว
- คุณสมบัติข้าวทางกายภาพ
- คุณสมบัติข้าวทางเคมี
- คุณภาพข้าวทางการสี
- การตรวจสอบคุณภาพข้าว
- มาตรฐานข้าวไทย
-
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าว บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ
การคุณภาพข้าวทางด้านกายภาพ ทางด้านเคมี คุณภาพการสี มาตรฐานข้าวไทยและฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าว และดูงานที่ท่าข้าว ทำรายงานเรื่องการตรวจสอบคุณภาพข้าว โดยมอบหมายเป็นรายบุคคล สอบทฤษฎี และสอบปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพข้าว

บทที่ 3 การลดความชื้นข้าว
- ทฤษฎีการลดความชื้น
- วิธีการลดความชื้นข้าว
- เครื่องจักรที่ใช้ในการลดความชื้นข้าว
-
กิจกรรม : ปฏิบัติดูงานเครื่องอบแห้ง บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบทฤษฎีการลดความชื้น วิธีการลดความชื้นข้าวแบบต่าง ๆ เครื่องจักรที่ใช้ลดความชื้นข้าว และปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องอบแห้งและดูงานวิธีการตากข้าวที่ลานตาก ทำรายงานเรื่อง การอบแห้งเมล็ดข้าวเปลือก ดูงานติดตั้งเครื่องอบข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้จากงบประมาณ ปี 2558

สอบทฤษฎีและสอบปฏิบัติการตากเมล็ดข้าว

บทที่ 4 กระบวนการสีข้าว
- กระบวนการสีข้าวกล้อง
- กระบวนการสีข้าวขาว
- กระบวนการปรับปรุงคุณภาพข้าว
- เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสีข้าว
- ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการสีข้าว

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับกระบวนการสีข้าวชนิดต่าง ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในกระบวนการสีข้าว และเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการสีข้าว และฝึกปฏิบัติโดยการศึกษากระบวนการสีข้าวในโรงสีข้าวและดูการติดตั้งโรงสีข้าวที่ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558 แล้วทำรายงาน

สอบทฤษฎีและปฏิบัติการเขียนกระบวนการผลิตข้าวสาร

บทที่ 5 การใช้กระพ้อและสายพานในการลำเลียงวัสดุในกระบวนการสีข้าว
- การลำเลียงวัสดุโดยใช้กระพ้อลำเลียง
- การลำเลียงวัสดุโดยใช้สายพานลำเลียง
-

กิจกรรม : ปฏิบัติกระพล้อลำเลียง
บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบ ในการลำเลียงวัสดุในโรงสีข้าวโดยใช้กระพ้อ และสายพานลำเลียง และฝึกปฏิบัติการลำเลียงวัสดุโดยใช้กระพล้อ และสายพานลำเลียงทำรายงานอุปกรณ์ที่ใช้ลำเลียงในกระบวนการสีข้าว โดยดูตัวอย่างเครื่องจักรจากมทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558 แล้วทำรายงานพร้อมทั้งทำ power point เสนอผลงานด้วย
สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

บทที่ 6 การใช้สกรูและลมในการลำเลียงวัสดุในกระบวนการสีข้าว
- การลำเลียงวัสดุโดยใช้สกรูลำเลียง
- การลำเลียงวัสดุโดยใช้ลมลำเลียง
กิจกรรม : บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบในการใช้สกรูและลมในการลำเลียงวัสดุในกระบวนการสีข้าว ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการนำเสนองานหน้าชั้นเรียน โดยแบ่งหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้เรียนทั้งหมด แบ่งงานออกเป็นกลุ่ม ๆ แล้วบรรยาย และประเมินผลการบรรยายตามจุดประสงค์ของการประเมินแต่ละข้อดังที่กล่าวมาแล้ว สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

สอบ
กิจกรรม :

8 บทที่ 7 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวเปลือก
- เครื่องทำความสะอาดข้าวเปลือก
- เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกและแยกแกลบ
-
กิจกรรม : บรรยาย พร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบอุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวเปลือก และฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การสีข้าวในขั้นข้าวเปลือก ทำรายงานเรื่องอุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวเปลือกโดยดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558
สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

9 บทที่ 7 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวเปลือก

- เครื่องแยกข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้อง
- เครื่องแยกหิน
กิจกรรม : ฝึกปฏิบัติอุปกรณ์การสีข้าวในขั้นข้าวเปลือก ทำรายงานเรื่องอุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวเปลือกโดยดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558

บทที่ 8 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวสาร
- เครื่องขัดขาวแบบกรวยแกนตั้ง
- เครื่องขัดขาวแบบทรงกระบอก
-
กิจกรรม : บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องขัดขาวและเครื่องขัดมันเมล็ดข้าวและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องขัดขาวและเครื่องขัดมัน ทำรายงานเรื่อง อุปรกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวสารโดย ดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558 สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

บทที่ 8 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นข้าว
เครื่องขัดมันเมล็ดข้าว และการเพิ่มในกระบวนการสีข้าวประสิทธิภาพ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องขัดมัน ทำรายงานเรื่อง อุปรกรณ์สีข้าวในขั้นข้าวสารโดย ดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558 สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

บทที่ 9 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นการทำคุณภาพข้าว
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม
- เครื่องคัดขนาดแบบถาดหลุมทรงกระบอก
- เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยสี

กิจกรรม : บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดแบบต่าง ๆ และเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยสี และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวแบบต่าง ๆ ทำรายงานเรื่อง อุปกรณ์สีข้าวในขั้นการทำคุณภาพข้าวโดยดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558

สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

ทที่ 9 อุปกรณ์สีข้าวในขั้นการทำคุณภาพข้าว
- เครื่องคัดขนาดแบบตะแกรงเหลี่ยม
- เครื่องคัดขนาดแบบถาดหลุมทรงกระบอก
- เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยสี

กิจกรรม : บรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดแบบต่าง ๆ และเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวด้วยสี และฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวแบบต่าง ๆ ทำรายงานเรื่อง อุปกรณ์สีข้าวในขั้นการทำคุณภาพข้าวโดยดูเครื่องจักรจาก โรงสีข้าวของ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ที่ได้งบประมาณมาสร้างปี 2558

สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point


กิจกรรม :

บทที่ 10 การบรรจุและเก็บรักษาข้าวสาร
- วัสดุที่ใช้ในการบรรจุข้าวสาร
- อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุข้าวสาร
- การเก็บข้าวสารแบบต่าง ๆ
- การป้องกันและกำจัด แมลง หรือ หนู ในโรงเก็บข้าวสารกิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ การบรรจุข้าวสารและการเก็บรักษาข้าวสาร และปฏิบัติการบรรจุข้าวสารในถุงและการกำจัดแมลง หรือหนูในโรงเก็บข้าวสาร ทำรายงานเรื่องอุปกรณ์สีข้าวในขั้นบรรจุและเก็บรักษาข้าวสาร สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

บทที่ 11 การควบคุมคุณภาพการสีข้าวและการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าว
- การควบคุมคุณภาพในกระบวนการสีข้าว
- การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าว

กิจกรรม : บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ การควบคุมคุณภาพในกระบวนการสีข้าว การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าว
ให้นักศึกษา บรรยายหน้าชั้นเรียนเกี่ยวกับและประเมินผลการบรรยาย การควบคุมคุณภาพการสีข้าว และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการสีข้าว ทั้งให้คะแนนตามจุดประสงค์ของการประเมินแต่ละข้อ สอบทฤษฎี และการทำรายงาน และบรรยายจาก power point

ดูงานในสถานประกอบการ
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน