รายละเอียด

สถิติวิศวกรรม / Engineering Statistics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2565

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - สถิติวิศวกรรม

1. แนะนำรายวิชา การประเมินผล และวิธีการเรียนการสอน
1.1 บทนำ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. สื่อ Power Point

2. หลักพื้นฐานทางสถิติ ประโยชน์ และการนำไปใช้ในงานในเชิงวิศวกรรมุตสาหการ
2.1 สถิติในเชิงวิศวกรรม
2.2 การเก็บข้อมูลเชิงวิศวกรรม
2.3 การสังเกตการณ์กระบวนการเมื่อเวลาผ่านไป

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

3. ความน่าจะเป็น
3.1 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. อภิปรายกลุ่ม
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

4. ตัวแปรสุ่มและการสุ่มตัวอย่าง
4.1 ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง
4.2 การแจกแจงความน่าจะเป็น

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

4. ตัวแปรสุ่มและการสุ่มตัวอย่าง
4.1 ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง
4.2 การแจกแจงความน่าจะเป็น

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

5. การประมาณค่าสถิติ
5.1 สถิติเชิงพรรณนา
5.2 การแจกแจงกลุ่มตัวอย่าง และการประมาณค่าพารามิเตอร์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

5. การประมาณค่าสถิติ
5.1 ช่วงสถิติสำหรับกลุ่มตัวย่างเชิงเดี่ยว

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

6. การทดสอบสมมติฐาน
6.1 การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

6. การทดสอบสมมติฐาน
6.1 การทดสอบสมมติฐานสำหรับสองกลุ่มตัวอย่าง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.1 แนวคิดและหลักการวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนปัจจัยเดียว

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

7. การวิเคราะห์ความแปรปรวน
7.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองปัจจัย

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

8. การวิเคราะห์การถดถอย
8.1 การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย
8.2 ความสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดี่ยว
8.3 สหสัมพันธ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

9. แบบอนุกรมเวลา
9.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
พยากรณ์อนุกรมเวลา
9.2 ตัวแบบอนุกรมเวลา

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

10. การออกแบบการทดลองทางสถิติเบื้องต้น
10.1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบการทดลองทางสถิติ
10.2 กรณีศึกษาการออกแบบการทดลอง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

10. การออกแบบการทดลองทางสถิติเบื้องต้น
10.1 การวางแผนและการออกแบบการทดลอง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. ตัวอย่างกรณีศึกษา
3. เอกสารประกอบการสอน
4. สื่อ Power Point
5. แบบฝึกหัดท้ายบท

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน